Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van 's menschen schepping.

295

goedwilligheid jegens de menfchen aankondigt; welke onbuigzame eerlijkheid, onverwinnelijke opregtheid' en ongeveinsde nederigheid ten toon fpreidt"? Deze, in vergelijking van de voorgaande, zijn als goud tot koper, als wezen tot fchaduw, als het middaglicht tot de vonken van eenen fmeulenden brand.

't Is de Christelijke Godsdienst, die de beste onderrigtingeii aan de hand geeft, om de driften in bedwang te houden, de neigingen te belluren, den wil aan de inlpraken der Rede, of, 't geen hetzelfde is, aan het Goddelijk welbehagen te onderwerpen.

Hoogst vereerd als wij zijn met het onwaardeerbaar voorregt van het licht des Evangeliums, behoorden wij het tot het'hoofdbedrijf onzes levens te dellen, bij dat licht te wandelen, den zekeren en alleen onfeilbaren gids door deze naar eene betere wereld.

Mogt iemand de gegrondheid van dezen raad in twijfel trekken, hij neme de Hemmen op van allen, die, door alle eeuwen heen, in goeden ernst, er de proef van genomen hebben; alle dezen zal hij eenparig vinden in het gevoelen, dat er in de beloften en bevelen des Evangeliums geen bedrog is, dat al zijne wegen lie> felijkhcid, en al zijne paden vrede zijn; dat allen, die. gods weiten beminnen, groeten vrede hebben; dat de vrede van god allen verftand te boven gaat,; dat een nederig, opregt hart de vereerde woning der Godheid is. En, hoewel allen, die Godzalig willen leven, vervolging moeten verwachten van menfchen, die tegengeitelde neigingen voeden, allen, echter, zullen hunne vaste overtuiging belijden, dat de lijdingen dezes tegenwoordigen levens niet waardig zijn vergeleken te worden met de heerlijkheid, met welke hunne zegepralende overwinning in den hemel zal bekroond worden.

j3erigt wegens eene zeer ongewone huidziekte.

Door den Heer alibert.

De Heer B. geboren te Trosjes, in Champagne, een* ftad van moerasfen omringd, die de lucht zeer T 4 on-

Sluiten