Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

320 BIJZONDERHEDEN EENER REIZE

het zijn lieden * trots op hun handwerk, daarover zeer voldaan, die het tegen den ploeg niet zouden willen verruilen. Indien iemand hunner ingevolge der onbedendigheid der menfchelijke natuur, deze ruiling heeft gedaan, heeft hij er wel eens berouw van gehad, en is tot zijne medebroeders teruggekeerd. Vooral heeft hij zijnen zaturdag beklaagd. Wekelijks is dat voor hem een vrolijke dag; en deze alleen zou fchier genoeg zijn om hem al de overige dagen met vermaak te doen doorbrengen.

Voordeelig önderfcheidt dezé dag den mijnwerker van de landlieden; hij heeft een dubbelden rustdag. Des zaturdags morgens verlaat hij zijn werk, en hervat het eerst des maandags ochtends. Hierdoor heeft hij een werkdag voor ziehzelven, en bedeedt dien tot allerlei bedrijf. Van zijn loon van vijf dagen moet hij zeven dagen leven; dit is een vast gebruik. Hij kan in der daad niet anders dan zeer fober leven; met brood en water moet hij met zijn gezin die vijf.f^Jteèneen Xsïh^ hoogwaardig i3

Se geringe° onderfcheiding van twee dagen ter weke voor dezulken, die dagelijks overvloed hebben van alles' De zaturdag is een eigenlijke feestdag, die, bij voo'rraad, zijne Vrolijkheid over al de dagen, zelfs tot in de mijnen, verfpreidf. Met een vrolijk hart gedenken zii daaraan, terwijl zij onophoudelijk de rots beuken. Op hun gemak beramen zij hier het plan van den dag, van welken zij meesters zijn. De eene zal een klem ftuk huisgeraad maken; de andere zal kleine mijnwerkers , met ziin mes uit hout gefneden, op het beknopt model van eene mijn plaatfen. De jonge lieden zijn o-edachtig aan hunne mhnarijen; en deze verlangen duste derker naar den zaturdag; maar hoe dierbaar zal dezelve voor hun zijn! Zij zullen op den berg dnkken voor de vogels fpannen, en dezelve lieve airtjes leeren fluiten,, opdat zij, bij hunne afwezigheid, tot hunne meisjes van hun fpreken. En dit is in der daad een der aangename en nutte talenten en tijdkortingen der miinwerkers. Zij hebben de vrije jagt met den fnaphaan en met allerlei lokaas; dit is een hunner voorregten. Van hier, dat zij goede fchutters en vogelaars zijn. Van hier ook, dat zij eene foort van handel dnr

Sluiten