Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

322 BIJZONDERHEDEN EENER REIZB

aanhoudend bewijs van: want aldus laat het zich verklaren, hoe hij van tijdverveling niet verteerd wordt. Veel gelukkiger is het leven des Mijnwerkers. Zijn dienst is meer aan den dag bepaald, en hij wordt niet ontrust door het denkbeeld eener verbindtenisfe op levensftraffe. Hij kan, wanneer hij wil, zijnen dienst verlaten; maar zoo lang hij daarin blijft, is hij aan de Regelmaat onderworpen; zijne Opperïlen, Mijnwerkers zoowel als hij zelf, gebieden over hem, en hij gehoorzaamt. Altijd weet hij derhalve wat hij te doen heeft, en hij is verpligt het te doen. Indien hij het beter, of fpoediger doe, dan men van hem verwacht, vindt hij er voordeel bij: van hier de naijver, onze fterke drijfveer bij de menfchen, en te fterk dikmaals voor hun geluk. Doch hier heeft dezelve zijne palen; eenige duivers meer zijn er de vrucht van. 't Is een geluk voor hun, die ze verdienen; maar 't is niet groot genoeg om hunne makkers te vernederen; van hier, <«c alles vergenoegd blijft. bevangt de Mijn-

Een krachtiger naijver, '^tS . Er zijn weikers die door hunne talenten ui"»" J Sffcheilne rangen van ambtenaren van het Voor. rchoot die het inwendig beduur over de mijnen onderlin* verdeden. Grooter daghuur, naar de rangen, is reeds een krachtig aaulokfel; maar men ziet er vooral eene kleine bijl, welke de ambtenaar in de plaats van eenen knop aan zijnen ftok draagt, en waarvoor de mijnwerker meer ontzag heeft, dan de foldaat voor den ftok ' En deze naijver doet krachtige uitwerkingen: want de mijnwerker, die gelooft, daarnaar te kunnen dingen, legt zich met ijver op al de kunften toe, door het Gebaat nemen van welke het gelukt is, de mijnen te leeten bewerken.

Vrijheidszucht is eene der natuurhjkfte dniten; naast de zucht tot zelfbehoud is zij de eerfte neiging van alle gevoelige wezens; al wie het onderneemt, dezelve onder het juk te brengen, voorbij de palen der natuurlijke of redelijke afhankelijkheid der wezens ten aanzien van elkander, heeft de natuur tegen zich, en moet m 't einde'kamp geven. Maar even gelijk alle andere driften, heeft de vrijheidszucht hare uiterften, en mist daardoor haar doel. Zoodra eenmaal deze zucht ae grenzen der behoefte overfchreedt, heeft zij 2eenePaeer

Sluiten