Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S4<5 STAAT VAN DEN GODSDIENST IN FRANKRIJK*

iedere Infpectie, als Bijzitters. Den Voorzitter, en de beide geestelijke Bijzitters, benoemt de Keizer, aan wien de Prej/denl of Voorzitter den eed van getrouwheid aflegt, en de Bijzitters leggen dien af aan den Voorzitter. De Generaie Confijlorien komen niet bijeen, dan op ontvangen verlof van de Regering, en derzelver zittingen duren Hechts zes dagen. In den tusfchentijd, Haat het beltuur aan eene Commisfie, beltaande uit den Voorzitter, den oudHen der beide Geestelijken, en drie wereldlijke Bijzitters, van welke de Keizer éénen , en het Generale Confijlorie de twee andere benoemt. Deze Commisfie, gelijk ook het Generale Confijlorie bezorgen de aangelegenheden der Evangelisch Luterfche kerk, naar derzelver oude voorfchriften en verordeningen, in zoo verre dezelve niet (rrijden tegen de plaats hebbende Wetten van Frankrijk.

De bezoldingen van alle Protestantfche Geestelijken, •worden uit de kerke - goederen, welke den ^J™££*" ten gelaten zijn, en uit de toelagen der <^enae ,

beDeldprotestanten der Augsburgfche Belijdenis zullen twee Seminarien of kweekfcholen hebben.

De inrigting dezer kerk is thans de volgende.

i Het Generaal Confijlorie te Straatsburg, tot welk de Protestantsch - Luterfche kerken, thans in zeven Infpectien afgedeeld, in de Departementen des Op. Ier- en Nederrhijns, behooren. Te Straatsburg is, In plaats van de voormalige Protestantfche Univerhteit, eene Luterfche Theologitche Kweekichool op-

8ea?Het Generaal Confijlorie te Meniz, bevat in zich de Luterfche kerken, in de Departementen van Mont . de Tonnere, en de Saar. .

* Het Generaal Confijlorie te Keulen. lot hetzelve behooren de Luterfche kerken, in de Departementen van den Rhijn, de Moefti, en de Rhoer.

Voor het overige, geldt alles, wat de Hervormde kerken, door de Organifatie- wetten , ten ngtfnoer gegeven is ook voor de Luterjche.

Het oppertoezigt over het gezamenlijk Religie wezen der drie Christelijke Kerkgenootfchappen in FrankrpK* voert de eigenlijk daartoe beltemde Minister der Go? " vereering. •.«^nnW

Voor den Godsdienst der Joden is geene byzonJ^

Sluiten