Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DB EIGENLIESDB.

vele moeite, dan om zich te doen achten, om te kunnen bemind worden.

Hoe loffelijk het gevoel zij, 't welk naar de achting'der menfchen fixeert, of hoe nuttig de vreeze zij, van bun te zullen veracht worden, nog meer naauwlettende is de brave man omtrent zijn eigen geweten, en 't eerfte dat hij tracht te ftichten, is hij zelve.

Ja, ik prijs u over de zorge, welke gij voor uwe gezondheid draagt. Ik bewonder de afzondering, in welke gij leeft, de orde, die in uw huisgezin heerscht, uwe nederigheid in alles, uwe zorgvuldigheid om met geene andere dan deugdzame lieden in verbindrenis te treden, uwen Imaak in goede boeken, uwe beftendigheid ïn het bijwonen van den openbaren Eerdienst. Ja, no» eens, ik bewonder alles in u, omdat alles mij aldaar geregeld, verftandig en wijsfelijk overlegd voorkomt; en ik kan niet nalaten uit te roepen: „ O die voortreffes, lijkfte aller menfchen.' zoo wel voldaan over de ver„ vulling van zijne pligten, kan hij, zonder hartzeer, ,, zien het weinig werk, dat van hem gemaakt wordt."

God lief te hebben boven alles, is de eerfte wet, zoo oud als de wereld, aan alle volken bekend, in alle harten gegraveerd, en aanfchouwelijk in de geheele natuur. Maar indien de waardigheid en de voortreffelijkheid des voorwerps, 't welk deze liefde verwekt; indien de weldaden, door welke het ons daartoe aandrijft, niet den geheelen mensch hebben kunnen gevangen nemen, welk eene dwaasheid is het dan te klagen over de onverschilligheid, met welke wij worden behandeld?

Laat de mensch aan zijnen eerften oorfprong gedachtig zijn ; laat hij zichzelven genoeg beminnen. om niets waardig te vinden dan god alleen : en al de ongeregeldheden zijner eigenliefde zullen verdwijnen, en hij zal in zichzelven niets anders, dan zijne onverschilligheid omtrent al het overige, beminnen.

BLIJ-

Sluiten