Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.BOSCH GESPREK,

L LIJ GE EST , ZACHTZIN , DW/lRSMAN, IVARVRIEND, ZO RG HART en KL A AG AARD.

BOS C H G E S P R E K,

Bij. gelegenheid der thans ingevoerde Gezangen en Liederen voor de Hervormde Kerk in Nederland j

Door WOUDLIEF verteld,

IN ZES AFDEELINGEN. VOORZANG.

INfatuur hernam haar voor een' tijd verdwenen ievêns 't Werd alles bezigheid op 't jongst verdorde land ,. Wijl tuinman de aarde fpitte en zorgde voor de platft,

En huisman 't fialvee ftraks zijn. vrijheid weêr zou geven-

De boomen knopten in de fraaije wandeldreven, Het zuidewindje blies een koeltje langs het zand. Het visfehersknaapje fpeeldc op 't zeebekijkend fh-and,

De ftatige ooijevaar begon langs 't veld te'zweven : De grage vvoudlief koos een wandlend tijdverdrijf, En zocht in de eenzaamheid het vorig Boschverblijf,

Waar hij, aj luistrend voor twee jaren, had gezeten; Hier zag hij andermaal dat zestal in 't. verfchiet, Dat zich toen hier bevond, 't geen zich weêr hooren iietj *" En deed, onopgemerkt, hun Boschgefprek dus weten.

EERSTE AFDEELIN G.

' " " , B L IJ G E E S T.

Het heugt mij zachtzin , dat, fints twee verloopen jaren, Wij juist op deze plek piet praten be/Jg waren,

Wijl 't beurtling Boscngeiprtk, dat ons genoegen fchiep, Toen over 't groote werk van die Geangen liep, Ö»e ons Genootfchap dra ter kerk zou in zien voeren, Wijl klaaGi*AïiD en zijn rroep het vreesüik bleven roeren, En door verkeerde zo;g, en dwaas begrip misleid, Verkiuiklijlc gromden op die nutte nieuwigheid;

Ho»

Sluiten