Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij celegenh. der thans Ingevoerde gez, en lied. 353

H-oe dreunde, deze grond van 't (lampen hunner voeten! De toeleg fcheeh geheel ons doel omver te wroeten; Jk terne toen ten (lot — voldaan voor dezen keer — JVij praten mogelijk op-zijnen tijd eens wéér, En nu,— wijn halsvriend — is dit lieflijk uur geboren, Dat wij ê'kandren hier ontmoetende als te voren, Dit langverbeide werk ook eenmaal zien volbragt!.,, Dos heeft de ftille hoop niet vruchteloos gewacht. Kom! dat wij nu nog eeus op dese buiten"ra:en Van dit voltooide werk een weinig nader pralen.

ZACHTZIN. Met gansch het hart — mijn vriend ! uwe aanfpraak maakt Mij M*ar hoor I.. ik hoorde ginds een ongemeen alarm ! (warmj En bij het woest gewoel, dat ik aldaar befpeurde, Zag ik, dat dwarsmans drift zijn zondags pakje fcheürde, En wARviitEND tierde en knorde op alles, wat hij zag, Wijl zorgharts oude zorg, en Klaagaards dwar'end Ach! Zich rustloos, moedeloos, en onderling verpoosden, Daar deze en die hun woede en diepe zuchten loosden; Ze ontdekten mij in 't einde en volgden mijnen tred, Zij hebben 't, zoo ik gis, er driftig op gezet, Om thans te dezer plaats, nu hunne (teunfels kraken, Op u, en mij hun gal vereenigd uit te braken!,. En!..dan!...

B L I j G E E S T.

Wel nu mijn vriend! dat komt zoo goed het kan. Wij fiaan toch onvervaard die knapen man voor man; Misi'chien zsl ons gefprek nog een' of ander' winnen, Zoo niet dan brengen we ons het Spreekwoord wel te binnen, Dc Moor vergeefs gefchuurd, terwijl ons Schuldloos hart» Doo^r hooger' geest bezield het lage Schelden tart. ZACHTZIN. Zoo is 't; maar luister! Ja - ik hoor reeds, hoe zij gonzen!

B L IJ G E E S T. Ik hoor hunne echo's ook op deze {tronken bonzen! ZACHTZIN. Daar zijn zij!.. na — fia pal ! Thans kom: het ér op ssa,

B L IJ G E E S T. Ja wel — gij ook — /'

'ZAG H T ZIN* ,

Gewis — hoe hoi de zeernöog'gsaö, ï> W A R S M A NV

Hei! knapen zijt gij daar? dat uwe harren trillen! ,

Eer bergt de fchoot des Nijls g*en wreede krokudil'in, wenc jSo?» no* 8» z Sn

Sluiten