Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J70 BIJZONDERHEDEN EENER REIZE

uitbotten; zelfs had ik nog het vermaak van. violetten te plukken op dezen aangenamen weg.

De vrouwen, op wier voorbeeld ik mij het voordeel aanfchafte van te voet te gaan, waren het hoofd eener kolomme, die zich tot aan den voet des bergs uitftrekte. Het geheele vrouwelijk gedacht van de Hartz, geloof ik, pasfeerde voor mij de revue op dezen weg. 't Was marktdag geweest te Osterode, en wel een belangrijke marktdag voor onze Bergbewoonfters; er waren van die kabuiskoolen te koop geveild, van welke zij haar Saur-Kraut maken. Zij keerden van daar terug met volle manden; het was even zoo goed als een onafgebroken cordon. Elk oogenblik telde ik twintig, dertig, en zelfs tot vijftig toe op eene rij, die niet meer ruimte openlieten dan marcherende foldaten, en die met eenen even afgemeten tred voortgingen ; langs den geheelen weg zag ik altijd zulke rijen.

Dit alleen maakte eene belangrijke vertooning "n de bosfehen en de velden; maar hoe v;eel belangrijker nog vverd dit fcbouwfpel door hare vrolijkheid, hare goede geltalte, hare fchoonheid zelf!. Hier keerde k terug van mijn gevoelen omtrent de meisjes te Uausthal, en vond haar mijne jonge Bergwerkers waardig. Zij droegen nu niet meer het piegtgewaad, 't welk haar misvormde; welk eene kleur! welk eene frisfche en kloeke houding! welk een vaste tied! Zij, die met hare vracht reeds den berg hadden beklauterd, waren even vlug, vrolijk, grappig, als die nog moesten klimmen. En evenwel moesten zij uit en t'huis eenen weg van vier anten afleggen. ...

En de jonge vrouwen waren niet de eenige, welke dit bevallig voorkomen hadden; allen zagen er gezond, Iterk en vergenoegd uit. Van tijd tot tijd zongen zij. Van den top eener aanmerkelijke tteilte zag ik eene dier groepen afdalen, in welke een zeer harmonieus Duo werd gezongen; eene d<er hooge, heldere en zuivere Hemmen, onder het gemeene volk van Duitschland vrij algemeen, zong den boventoon, en eene andere de bas ; dè laatlte was die van een jong meisje , de andere van eene vrouw van ten minfte veertig jaren. Ik bleef ftaan om Ze te zien voorbijtrekken, en ik was even Zeer verbaasd als verrukt, ziende die longen zich zoo vrij bewegen in het beklimmen van eene fteilte, °P

Sluiten