Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

374 BIJZONDERHEDEN EENER REIZE

voormalig laboratorium ik was terug gekeerd. Deze lagen zijn ongetwijfeld van dien aard, hoedanige door het water geformeerd worden. Maar ik had geen tijds genoeg om derzelver verband met de Gyps te onderzoe» ken, eene ftoffe, met welke ik dikmaals verlegen ben geweest om haar onder eene bepaalde klasfe te rangschikken.

De buitenkant der landftreken, die ik op dezen weg had gezien, verfchafte mij een nieuw vermaak. Indien de Hartz niet meer den grond van mijn tafereel was, aanfchouwde ik in de plaats daarvan de holle wegen der heuvelen. Het gezigt op Catknburg bragt mij in verrukking. Het verblijf van den Graaf balgua, de kerk en vele andere mindere, doch even nette gebouwen, op een bergje gelegen, van een bosch omringd, uit het midden der vallei oprijzende, de Burgt aan den voet, de heuvelen, denzelven van achteren ïnfluitende, de weiden, zich verre uitftrekkende: dit alles maakt een zeer bevallig teekenachtig landgezigt uit. ., , ,

Te Catlenburg vertoefde ik om er het middagmaal te houden; hier ontmoette ik een klein muzijkaal toonècï zoo naauw verbonden met de zucht voor harmonie ,' welke de bewoners van dit land kenmerkt, dat ik niét kan nalaten, daarvan verflag te doen.

De herberg te Catknburg behoort zekerlijk niet onder diegene, die men elders aan de groote wegen aantreft; maar wanneer men op de Bergen heeft gereisd, „ indien men niet kan bekomen daar men veel van houdt, weet men zich te behelpen met hetgeen men heeft."

Ik werd gebragt in eene groote kamer, door eene kagchel verwarmd; eene bijzonderheid, niet onverfchillig voor iemand, die genoodzaakt was geweest te paard te rijden. Lange tafels, van banken omringd, langs den muur ftaande, zouden aan eenen teniers ftofFe tot meer dan een van zijne grootfche tooneelen geleverd hebben. Boerengezelfchappen zaten er deftig of met vuur te praten, naar gelange de bierkan, die hen verzameld had, meer of min had rondgegaan. Klare wolken van tabaksrook hingen aan den zolder, wiens kleur zich ligt iaat gisfen, en de zonneftralen, die aar» de eene zijde der kamer naar binnen fchenen, die bedding verlichtende, wezen den langzaam golvenden loop»

Sluiten