Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER INWONEREN VAN FRANKRIJK,

42 r

ften, dan aan de laatften geven. De aan hun tempera» ment eigene loszinnigheid , vervoert hen rot praalzucht" en deze tot weelde en verkwisting.

Deze vkigrig ontvvorpene ruwe fchets, paft echter alleenlijk op een gedeelte der hoogere en meest bedorvene fchtsfesi bijzonder in de hoofdftad, en andere groote ftedéff. Maar zij past oek ten deele op die weelderige klasfe van menfchen, in groote (leden en hofplaatfen van andere landen, welke, als getrouwe naarbootfers van tien Franfchen wereldtoon, zich even 200 zeer van de overige volksklasfeu onderfcheiden, ais hunne modellen, fchoon zij dezelven, ten opzigte van verfijning niet kunnen evenaren.

Wij moeten echter hierbij nog aanmerken, -- dat

het zedebederf, ook onder de hoogere (landen, zelfs in de hoofdftad, niet meer zoo groot en aigemeen is, als voorheen, toen een wellustig hof het eerfte voorbeeld daartoe gaf; —— dat de ongebondenheid in de andere groote lieden, met de weelde en dartelheid der hoofdftad niet wel kan vergeleken worden, dewijl die

wederom van een' anderen aard is; dat in het

gemeen, de overdaad, de ongeregeldheden, en modedwaasheden der hoogere (tanden in Frankrijk, van veel meer verfijnde foort zijn, clan in andere landen terwijl men hier bij uitnemendheid op het welvoegeüjke

en den uitwendigen fchijn acht geeft; dat dë

Staatsomwenteling, en het oorlog, ook in de zeden veel verandering te weeg gebragt, en inzonderheid, de eertijds zoo beruchte weekelijkheid verbannen hebben, en dat men zich, in het gemeen, een valsch denkbeeld van de zeden der Franfchen maakt, wanneer men hun naar het veel geringere bedorven gedeelte der bewoners der hoofdftad beoordeelt.

De middelkiasfe, zelfs in de hoofdftad, is veel zuiverder, eenvoudiger en onbedorvener van zeden, dan men zich gewoonlijk buiten 'slands voordek, en de Franjche burgers uit den middelftand, hebben daarbij eene welgemanierdheid, bevalligheid, en innemendheid welke in het gemeen de ganfche Natie kenmerken. In de kleinere lieden, kan men even zoo goed brave opregte burgers van den euden llempel en gehalte vinden , als in Duitschland. In het gemeen, maakt zich de klasfe der, in een' riaauweren zin zoo genoemde, burgerlieden, in de Franjche (leden, door hunne arbeid* Dd 3 zaam»

Sluiten