Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER ÏNWONEREN VAN FRANKRIJK;

4ÏÏ

het voldoen van den eetlust en lekkertand, voorhanden zijn, zoo als men elders naauwelijks bij name kent. Men treft hier bijzondere fpljsbereiders aan, die zich Maag. yerfterkers (Restaurateurs') noemen, dewijl men hoofdzakelijk alie lekkerbeetjes, op het uitftekendfte toebereid , bij hen bekomen kan. Ook zijn de meeste herbergen en koffijhuizen, inzonderheid in de (reden, zeer goed ingerigt, en van alles voorzien, wat de begeerte der gasten kan bevredigen.

De Franfchen drinken daarbij gaarne ook goed, inzonderheid wijn; echter zijn ze, over het algemeen, geen zuipers; alleen de heffe des volks, in de groote Heden, gaat zich in den drank te buiten, dncb eigenlijk Hechts op zon- en feestdagen, wanneer zij daarvan rijkelijk nemen, en zich dikwijls ichandelijk dronken zuipen. Onder alle deftige lieden, wordt de dronkenfchap verfoeid, zelfs wanneer zij niet tot eene gewoonte geworden is, — In de noordwestelijke landfchappen, wordt meest wijn gedronken, doch ook veel peer- en appeldrank; in de noordelijke, en ten deele ook in de noordoostelijke, drinkt men veel bier, hetwelk op vele plaatfen voortreffelijk gebrouwen wordt.

Koffij wordt in het gemeen, bij de hoogere en middelbanden , meer gebruikt , dan thee of chocolade, doch op verre na niet zoo menigvuldig, als in vele gewesten van Duitschland.

Het tabakfnuiven is algemeen in gebruik, en vele Franfchen fnuiven uitermate fterk. Het tabakrooken is eerst bij de Revolutie, en den oorlog, meer in de mode geraakt, dan te voren, toen men in geen gezelfchap van vrouwen geduld zou zijn geworden, wanneer men naar tabak riekte; zelfs waren vele mannen daarin even zoo zwak. Thans wordt meer tabak gerookt, hoewei bij lange niet algemeen , inzonderheid onder de hoogere Handen.

Gelijk de Franfchen veel van het welvoegelijke houden, en veel fmaak bezitten, zoo zoeken zij ook beide te vereenigen in hunne woningen, welke meestal fraai wel ingerigt, en met fmaak geftoffeerd zijn. Jn dit Huk \ overtreffen zij waarfchijnlijk alle andere Natiën, en voornamelijk de Engdfchen.

De Franfchen hebben, in het gemeen, eene groote neiging tot gezelligheid, en daarbij een fijn gevoel" veel fmaak, vernuft, «ene groote achting voor de wetten P d 5 der

Sluiten