Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«iddel om het not des broodkorens te verhoogen.42J

middel om het nut des br.o0dk.orens te veriioogên.

De Heer haggot , van Durham, uit het Graaffchap Vork, in Engeland, heeft door herhaalde proefnemingen bewezen, dat het meel, wanneer het met zeinelwater gekneed wordt, een vijfde meer brood geeft, dan wanneer dit met zuiver water gefchiedt; waarbij hij nog aanmerkt, dat de afgekookte zemelen even zoo goed zijn tot het gebruik, waartoe zij gewoonlijk dienen. ; Bij zulk eene proeve, liet men vijf pond zemelen in veertien mengelen water koken, hetwelk vervolgens afgegoten werd. Met dit water kneedde men 56 pond meel, bij hetwelk de gewone hoeveelheid zout en zuurdeeg gedaan werd.

Het gewigt van het deeg, eer het in den oven werd gebragt, was 93 pond en 13 oneen, daar het anders, wet zuiver water, Hechts 85 pond en 3 oneen hield, en dus 8 pond en 10 oneen meerder. Na het bakken, had dit deeg 10 pond en 10 oneen verloren. Dezelfde hoeveelheid meel met zuiver water tot deeg gemaakt, toont een verlies van 15 pond en 11 oneen; waaruit blijkt dat de winst een vijfdedeel bedraagt, en het brood was van een' voortreffelijken fmaak. —— De oorzaak hiervan is zeer eenvoudig. Het zemelwater is meelig en lijmig; het weegt zwaarder dan zuiver water, en dampt in de hitte niet zooveel uit. Indien

het gevolg dezer ontdekking, bij proeven in het groote,

eveneens uitkomt —— en het is gewis der moeite

wel waard, dit te onderzoeken dan zou het voordeel vrij aanmerkelijk zijn.

Het zou niet zwaar vallen, bij den bakoven een' ketel te plaatfen, waarin het zemelwater bereid wierd; en daar de zemelen hierdoor niet bederven, maar alleenlijk van het meel dat er in is beroofd worden, zoo moeten de kosten, vergeleken met het voordeel, zeer gering wezen.

iets voor brillenkoopers.

Een goed brillenglas moet, wanneer men over den hoogen kant, door hetzelve heen ziet, volmaakt

wit

Sluiten