Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BEDROGENE

49

maakt, die zijn familie geheel scheen te hebben vergeten en zijnen stand hoonde, terwijl de „arbeiders" toch niets van hem begrepen en liever niet eens met hem te doen hadden, en wees mij ten slotte op mijne minder dan middelmatige burgerlijkheid, terwijl zij mij vol verachting en zelfs zichtbaren afkeer toevoegde:

— Vous êtes un bourgeois, mon ami! —

Ik zag haar vol verbazing aan. Toen scheen voor mijn uitgeputte geduld eindelijk het oogenblik gekomen haar het verwijt op mijne beurt toe te voegen, dat ik reeds gedurende zoo langen tijd heimelijk in mijn hart had moeten voeden, en ik sprak haar ongeveer op de volgende wijze toe:

— Wanneer je „burgerlijke" manieren, zeide ik, zonder op eenigerlei wijze mijzelven tegen hare beschuldiging te verdedigen, — zoo scherp veroordeelt, waarom schonk je dan destijds den diadeem, dien ik je zond, aan je kamenier? Dit kan misschien een of andere quasi-nobele „beweging" voor een beroemde filmster beteekenen, in het gewone leven schijnt zulk een gebaar mij eigenlijk eerst recht „burgerlijk".

Hoewel ik poogde mijne stem zooveel mogelijk te beheer schen en kalm te doen klinken, bracht ik deze woorden moeizaam en naar adem hijgend uit. Met spottende blikken bezag zij mij, terwijl ik sprak.

— Wanneer je deze correctie zoo noodig vond, vroeg zij na eenig wachten, terwijl deze stilte mij zwaar en onheimelijk woog, waarom heb je haar dan niet eerder gemaakt? Was je totnogtoe te laf of was er eene andere reden?

— Ik heb dit nooit begrepen, antwoordde ik eindelijk zacht. Ik dacht dat het mij later wellicht op eene of andere wijze duidelijk zou worden.

— Wanneer je het niet begreept, zooals jezelve zegt, waarom wachtte je dan? Je hebt mij erom gehaat, doch je vond het niet noodig erover te spreken. Het was laf en oneerlijk tegelijk Ach, je hebt dit en ook mijzelven nooit

begrepen, vervolgde zij na eenig wachten opnieuw. Ik zei je toch waarom ik geen geschenken ontvangen wil? En toch, toen ik destijds het jouwe ontving, was het mij, zonder dat ik wist waarom en zij het ook slechts een weinig lief.

4

Sluiten