Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN MEMORIAM ERICH WICHMAN f

Den eersten Januari 1929, des morgens omstreeks één uur, overleed Erich Wichman en met hem verloor Nederland één zijner verdienstelijke zonen. Een zéér veelzijdig begaafd, een in bijna ieder opzicht geniaal mensch is in de kracht van zijn leven ontslapen en zijn verscheiden laat een smartelijke leegte achter in de zielen van hen, die het voorrecht gehad hebben, hem persoonlijk te kennen. Hij was het meest bekend door zijn, bijzonder groot, artistiek talent: van huis uit beeldend kunstenaar, heeft hij zijn sporen in alle genres der Beeldende Kunsten verdiend; als literator beoefende hij op voortreffelijke wijze gelijkelijk proza en poëzie. Buitendien beschikte hij over een wetenschappelijke ontwikkeling van meer dan normale proporties; behalve zijn eruditie op de gebieden van wijsbegeerte, psychologie en scheikunde, bezat hij een uitzonderlijke kennis van de geschiedenis, in het bijzonder van de Vaderlandsche, waarbij vooral de figuur van Willem den Zwijger zijn groote liefde wegdroeg. Doch bovenal was hij een Vaderlander zonder vrees of blaam en een geestelijk strijder van zeldzame kracht. Voorvechter van Nederland's nationaal zelfbesef en mitsdien voorstander der fascistische beginselen, heeft hij sinds 1923 met woord en daad gearbeid voor het Heil van ons Volk. Met woord en daad. De herhaling is niet overbodig, want deze, al te banale, tot cliché geworden, woordcombinatie, is in dit geval geen holle phrase. Behalve een reeks meesterlijke geschriften van nationalis-

1

Sluiten