Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

126

OVER DE LIEFDE,

bloot is, zijdelings nog deel neemt aan dit bedrijf, hetwelk dusdoende zelfs interplanetaire beteekenis krijgt.Trouwens, de Nachtvorstin is niet de eenige helpster dezer veeleischende godin: Mode, Drukpers, Zeestranden en hoeveel meer zijn eveneens schatplichtig. Wat zijn korte rokken alsook haren, zijden kousen, badnummers van »Het Leven« en de hygiënische zeebaden zelf, anders dan zoovele «shows» en prospecti van de Firma Liefde, Zinnezucht & Cy? Waarbij het maar beter is die Cy. te bedekken met de mantel der.. liefde, want men zwijgt in goed gezelschap over deze Hare commanditairs: Ontucht, Prostitutie en de rest. Overal heerscht Zij, meestal doet Zij kwaad, zeer zelden goed en toch staan, op weinige uitzonderingen na, haar onderdanen immer klaar om haar nukken op de slaafschte wijs te ondergaan en voor de, tot loon ontvangen, klappen nog te danken ook. Haar hovelingen, de dichters en kunstenaars, vleien Haar op de kruiperigste manier, gereed haar lafste daden te verheerlijken, haar gemeenste streken te vergoelijken, haar meest valsche gluiperijen recht te praten. Andere levensdriften, die mensch en dier veel méér genoegen en veel minder leed bezorgen — de eet-lust bijv. — genieten lang niet dezelfde vereering. Wie liet er nooit zijn eten voor zijn meisje staan? Terwijl toch de voeding dringender noodig is dan de liefde. Wie heeft zichzelf niet cultureel en financiëel te kort gedaan uit liefde? Gelukkig de schaarsche bevoorrechten, bij wie waarlijk de zaken vóór het meisje gaan! Maar zij zijn zeldzaam; ik heb nog nooit zoo een oppermensch ontmoet. Eerlijkheidshalve diende men eens verzen te gaan maken op het smaakzintuig, dat ons, in samenwerking met koks en kooksters, op allerhande wijs verwent; maar neen, alles is voor de ééne fatamorgana: Liefde. Van deze wreede heerscheres wordt in alle toonaarden zóóveel goeds verteld, dat het werkelijk wel pas geeft ook eens een beetje kwaad van haar te spreken.

Gekheid ter-zijde: het verwondert mij telkens weêr, hoe hopeloos verslaafd de menschheid aan de liefde is. Wij zijn in dit opzicht bepaald het tuchtelooste dier. Katjes en

Sluiten