Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE LIEFDE.

127

hondjes hebben gezette bronstijden, buiten dewelke hun leven aan jacht, vechten, voedsel en slaap gewijd is; de mensch blijft echter altijd vatbaar voor de liefde.

Het is zaak misverstanden te vermijden. Hoewel de taal het voertuig der gedachte is, gaan de meesten harer woorden aan een zoodanige veel-zinnigheid mank, dat men elkander slechts verstaan kan dank zij voorafgaande uitdrukkelijke definities. Vandaar het begrip «vakterm» en het adagium »Une science bien faite n'est qu'une langue bien faite«. (Welke laatste stelling een korreltje zout behoeft, om niet in een paradox te ontaarden. Een goed ineengezette wetenschap is nog wel iets meer dan een goed-gemaakte taal; maar de laatste is onontbeerlijk voor de eerste.) Het begrip «liefde» worde dus bepaald.

Klaarblijkelijk zijn naasten-, menschen- en Christelijke liefde geen «liefde» in den hier bedoelden zin; zij zijn zooiets als vriendschap, kameraad- of broederschap. Ook moederliefde kan daartoe niet gerekend worden; zij hoort bij het naspel der voortplanting, niet bij derzelver voorspel, de paring; en al moge de school van Freud nu terecht wijzen op een reeks aanrakingspunten tusschen moeder- en min-instinct, het verschil in biologische functie tusschen de beide driften is te groot, om ze als wezensgelijk te beschouwen. Eigenlijk gezegde liefde is die der geslachten, de zoete waan, welke den mensch op zoo zure manier te pakken kan nemen, kortom: de erotiek, waarbij de sexualiteit als enger begrip is inbegrepen. N'en déplaise de, vooral vóór het tijdperk van den Jazz-band, relatief talrijke, idealistische dienaren Cupido's zijn sexualiteit en erotiek onafscheidelijk saêmverbonden, als wortel en bloem derzelfder plant, hetgeen na al wat sexual-wissenschaft en psycho-analyse aan des Inzichts licht hebben gebracht, voor geen redelijke of zedelijke tegenspraak meer vatbaar is. Zij beiden hooren bij elkaêr, zij vloeien uit elkander voort, psychisch de erotiek uit de sexualiteit, daadwerkelijk meest de laatste uit de eerste, hoewel het ook vaak omgekeerd gaat, getuige de veelvuldige mésalliances met maitressen en wat dies meer zij.

Sluiten