Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE LIEFDE.

131

maar zij bespeurt aan uiterlijke kenteekenen de psychose, die haar bijzijn in hem opwekt, en met die door Schopenhauer gesignaleerde neiging tot het voor-de-handüggende, gaat zij de, haar in den schoot geworpen, macht-over-hem | gebruiken. Misbruiken. Zij begint te flirten; alle mooie vrouwen doen dat zoodra een man in de nabijheid komt — en ook veel leelijke, want zelfkennis ontbreekt het schoon geheeten geslacht. Het doel van haar flirt hangt af van haar omstandigheden. Zij zal met hem «spelen», zich vermaken — en niet geheel ten onrechte — met zijn dwaasheid, als er niets voor haar te halen valt. Zij zal zijn verliefdheid exploiteeren, indien er wèl wat te halen valt. Dan stuurt zij aan op een huwelijk of welke andere affaire ook, maar altijd op een overeenkomst, die haar heur, van geboorte meêgekregen, vrouwzijn, rente in positieve voordeelen doet dragen. Getrouwd is zij «onder dak»; bij vrije liefde of prostitutie verschaft haar de liefde een afdak. De man mag betalen, zoo in als buiten het huwlijk.

Materialistische opvatting? Och ja, wat kunt u anders verwachten in een tijd als deze. Vroeger, ik erken het, waren er gewichtige bijkomstigheden, die de zaak een beetje anders stelden. Wel was ook destijds de echt hèt vrouwelijk beroep bij uitstek, wel was ook destijds de man degene, die betaalde, maar de wederhelft was dan ook de trouwe hoedster van den huiselijken haard. Tenminste in den regel. De man, zelfs de werkman, vond op zijn manier óók een onderkomen in het huwlijk; wel niet in geldelijken zin, gelijk de vrouw, maar in den vorm van huiselijke zorgen, eten koken en kleêren verstellen kreeg ook hij zijn rekening bij den echtelijken staat. Maar thans! De instelling van het huwlijk maakt een crisis door, fatsoen en zedelijkheid wankelen en géén gezin kan zich geheel aan die funeste tijdsinvloeden onttrekken. De vrouw van heden, dat wil zeggen de na den oorlog mondig geworden vrouw van dus hoogstens dertig jaren, treedt in het huwelijk met het vooropgezette doel, zich aan de huiselijke plichten naar vermogen te onttrekken; zij brengt haar geslachtelijkheid

Sluiten