Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PROFESSOR

173

aangeeft, volgens welke ik berekenen kan, hoe ver van den tegenovergestelden muur, de zijmuren en den vloer, de steen zich na een, twee of drie seconden bevinden zal. Deze formule werkt dus met vier dimensies, waarvan drie ruimtelijk zijn, en een den tijd betreft.

Maar de Einstein'sche physica ziet er heel anders uit: daar zijn alle vier dimensies absoluut gelijkwaardig, zelfs niet onderscheidbaar voor den leek; de tijd wordt evenals de ruimte met een lengtemaat gemeten, want in plaats dat men de seconde berekent naar den afstand van den weg, welken de steen in dien tijd doorvliegt, neemt men den weg, dien het licht per seconde aflegt. Deze natuurkunde is dus in absoluten zin vier-dimensionaal.... Ruimte en tijd hebben in Einstein's theorie dezelfde rechten en dezelfde waarde.

Om te beginnen, zal ik u twee voorbeelden geven van twee-dimensionalen aard. Het eerste houdt zich bezig met de gewone dimensies van lengte en breedte.

Iemand wil zich in een stad oriënteeren. Tot dit doel bestijgt hij een in het centrum gelegen kerktoren....

De professor ging naar het achter hem staande bord, en teekende in krachtige lijnen een figuur. Onmiddellijk bogen alle aanwezigen zich over hun dictaat-cahiers, en teekenden mee. Ook Cecilia beproefde het; en tersluiks keek zij naar John, die zulke keurige rechte lijnen zette. Hij zag haar kijken, scheurde zijn teekening los van zijn notitieblok, en gaf die haar; Cecilia dankte lachend. Maar wéér trof haar een blik van den professor als een scherpe priem, zoodat Cecilia haar hoofd in den nek wierp, en hem aankeek met een expressie in haar oogen, die duidelijk zei: Wat verbeeld jij je wel? ik ben geen kind!

Doch vreemd.... zij kon die houding van trotseerenden hoogmoed niet lang bewaren; zóó domineerend, en van zoo dwingende kracht werd zijn blik, dat zij.... haar oogen nedersloeg, en eenige momenten volkomen den draad van zijn betoog verloor.

Zij luisterde dus verder maar niet meer. Zij was den gang der rede nu toch kwijt geraakt. Zij zou wel aan John

Sluiten