Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DWARSKIJKERS VAN BAKUBA

181

bestuur noodigde alle Centristen op de thee en schonk een glas wijn, als die lekkerbekken zelfs niet in Moulin Rouge te drinken kregen. Toen de jongelieden onder den indruk van deze gastvrijheid waren, werd hun de belofte afgedwongen, dat ze voor deze bizondere verkiezing hun onverschilligheid zouden afleggen en op Jochanan stemmen. De Centristen beloofden dat, doch verklapten het geheim aan de Rechtschen. Dezen waren nu zoo ontroerd door dat bewijs van grootheid van ziel bij de Linkschen, dat ze den Centristen met tranen in de oogen smeekten, juist het tegenovergestelde te doen. Schijnbaar evenzeer ontroerd, beloofden de vroolijke jongelieden daarop, dat ze den geleerden Ibrahim, den eerbiedwaardigsten man der Linkschen, tot Voorganger zouden kiezen. Ze waren te goedhartig en hielden te veel van een grapje, om de ééne partij te weigeren, wat ze de andere hadden toegezegd.

Op den verkiezingsdag wreven Linkschen en Rechtschen zich behagelijk in de handen. Iedere partij was er nu zeker van, den kandidaat der andere partij de meerderheid te verschaffen, met behulp der Centristen. Toen de stembussen geopend werden en de biljetten geteld, daalde er groote verbazing over de Dwarskijkers van Bakuba. Linkschen en Rechtschen hadden precies evenveel stemmen bekomen; de Centristen hadden op Jochanan èn Ibrahim gestemd.

Een week lang was er nu dag aan dag herstemming, maar steeds met denzelfden uitslag. Want wélke foefjes de beide groote partijen ook uitdachten om hun tegenstander te doen kiezen, de Centristen waren voortdurend op hun hoede en verijdelden ze. Ze hadden namelijk zóóveel aardigheid gekregen in de nieuwe verkiezingsgrap, dat ze haar zoo lang mogelijk wilden rekken, al zou daardoor nooit een nieuwe Voorganger worden benoemd. Ze stelden wachten bij elke stembus op en zoodra ergens Ibrahim of Jochanan een stem méér had bekomen dan de ander, werd er een stemgerechtigd Centrist ontboden, om door zijn biljet de kansen weer gelijk te maken.

Na drie en dertig stemmingen was de uitslag nog precies

Sluiten