Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

196

DE ROMAN VAN EEN SCHILDER

klare, sterke, voorname kunst, die de meester schiep, imponeerde hem zoo geweldig, dat hij zich liet meesleepen. Niet alleen begon zijn werk monumentale tendenzen te vertoonen, ook zijn uiterlijk en zijn gebaren werden strakker, forscher. Het koele, aristocratisch-vormelijke, dat zijn voorbeeld onderscheidde, copieerde hij schoolsch en nadrukkelijk. Stijl — dat was de kern en quintessens van alle leven! placht hij te beweren en hij vergat, dat deze stijl niet paste bij zijn gemoedelijke, goedhartige persoonlijkheid. Ook thans beantwoordde hij de verwelkoming met een strengen blik en een weidsche armbeweging, terwijl van plezier zijn opgeschoten, scheutige gestalte zich in de zonderlingste bochten wrong.

Van Anna's kant was de begroeting zeldzaam hartelijk, ' misschien zelfs al te uitbundig. Met een kreet van verrassing omhelsde zij Maria, kuste haar onstuimig en stortte vreugdetranen, die zij ostentatief met een zakdoek uit de oogen bette. Ondertusschen drentelde Willem verlegen op en neer, terwijl Leo een sardonischen glimlach trachtte te verbijten.

Inderdaad! op ingewijden moest deze teedere aanhankelijkheid een zotten indruk maken. Immers wist men, dat Willem Goedeman en Maria Fransen elkaar vroeger eenmaal hadden liefgehad. Het was een schandaal, dat indertijd door de Haagsche wereld druk besproken werd, en ofschoon de menschen maar al te spoedig geneigd zijn om een afkeurend oordeel te vellen, meende men toch, wat Willem betreft, de verzachtende omstandigheden niet te mogen verwaarloozen. Er werd gemompeld, dat Anna Goedeman, de mollige, uiterlijk zoo gezonde Anna, aan een geheimzinnige, verborgen ziekte leed, die moeilijk met name kon worden genoemd, maar die den misstap van haar echtgenoot volkomen verontschuldigde. Hem mocht men 't voorwaar niet kwalijk nemen, indien hij zich vrijheden veroorloofde, die onder andere omstandigheden ongetwijfeld aanstoot zouden verwekken. Schouderhalend liet men hem begaan en stelde vast, dat hij een beste kerel bleef ondanks zijn libertijnsche opvattingen van de liefde.

Sluiten