Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELSCHE BOEKEN VAN HEDEN

239

The Immovable Flame door F. E. Mills Young (Lane) speelt ook in Zuid-Afrika en heeft als achtergrond een farm waar ananas geteeld wordt; wij hooren zoo dikwijls van fortuinen, die in verre streken, hetzij met farmen, hetzij met goud- of diamantdelverij worden gewonnen. Met de laatste twee kan het gebeuren, dat men eens iets bijzonders vindt en met één slag rijk wordt, al is het dan ook een groote uitzondering en misschien een kans van 1 op 100.000; maar met fruitteelt zijn er weinigen rijk en velen arm geworden en zoo is dan ook dit boek een jeremiade over het harde bestaan van den fruitfarmer; is de oogst klein, dan zijn de prijzen weliswaar hoog, maar dan is de opbrengst zoo gering dat er niets verdiend wordt; is de oogst groot, dan is die overal vervloedig en zijn de prijzen laag, zelfs de conservenfabrieken kunnen dan niet alles verwerken. Zoo is dan het hoofdtooneel in dit boek een fruitfarm en op den achtergrond staat de conservenfabriek. Tusschen die twee perceelen wordt Janet Lonsdale heen en weer geslingerd in een oud Ford je. Haar echtgenoot is niet alleen een dronken bruut die haar dikwijls mishandelt, maar ook zeer jaloersch en nu zijn er twee mannen, die haar tegen hem willen beschermen: Gaunt, de meesterknecht op de farm en Vincent Asche, de employé van de conservenfabriek. Ziehier het gegeven dat door de schrijfster op handige wijze is verwerkt tot tallooze verwikkelingen, een dramatischen climax en een gelukkig einde, dat zoovele lezers gaarne wenschen.

Gedurende den oorlog vertoefde ik eenige jaren in Australië en in de eerste weken van mijn verblijf nam een kennis mij mee naar de comedie, waar een typisch stuk werd gegeven, getiteld The Waybacks, een geestige persiflage op het doen en laten, de levensomstandigheden van boeren die in de „bush" leven. Slechte wegen leiden naar die hoeven, zij zijn verstoken van modern comfort als waterleiding, gas en electrisch licht en de „squatters" leiden daar een weinig benijdenswaard bestaan. In Up the Country door Brent of Bim Bim (Blackwood) teekent de schrijver ons het leven van de oude settlers in dat we-

Sluiten