Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mr. M. G. L. VAN LOGHEM

kundig adviseur bekleedde en tevens lid van den Raad van Beheer was. Mr. van Loghem was nog in de kracht zijner jaren en ontwikkelde een grooten werkzin. De vervulling van een dergelijken post eischt een complex van eigenschappen welke hier synthetisch vereenigd waren. Voor de literaire leiding van een groote theater-instelling, die den eersten en besten schouwburg van ons land bespeelt, die een dorp van menschen, tooneelspelers en -speelsters, werklieden en beambten, vormt, moet een man staan met een breeden, universeelen geest, die stukken uit de klassieke literatuur op het repertoire stelt, rolverdeelingen maakt, de repetities bijwoont, kritiek uitoefent waar het noodig is, kennis neemt van de tooneelopvoeringen in het buitenland door middel van de verslagen in „Figaro" of „Berliner Tageblatt", aan jongeren de gelegenheid geeft hun eerste en oorspronkelijke tooneel-producten op de planken te zien, iemand met een wil, doorzettingsvermogen, maar die toch op zijn tijd eenige soepelheid en toegevendheid toont, omdat hij nu eenmaal geen machts-Dictator, geen Napoleontische ijzeren Hein kan zijn, wijl men rekening te houden heeft met de meeningen en gevoelens van zijn mede-leden in den Raad van Beheer en aan den anderen kant die emotioneele, grillige maar talentvolle tooneelartiesten moet leiden binnen de banen en het kader, dat ze past.

Kranten-kritiek kan dan op u afstuiten als pijlen op een gepantserd kuras. Gij hebt te werken, te bouwen, te leiden. Dat heeft Mr. van Loghem jaren-lang op uitnemende wijze gedaan. Hij vormde dan toch maar een breed en wijdstrekkend repertoire. Hij keurde, schiftte, en plaatste evengoed een modern werk als „Domheidsmacht" van Marcellus Emants op het speelplan als een Shakespeare-vertooning van „Driekoningenavond". En laat men nu niet heden ten dage aankomen met de bewering, dat deze voorstellingen maar matig of minderwaardig waren, want dat is in strijd met de waarheid.

Mr. van Loghem heeft excellente dingen in het kunstleven verricht. Het is geen gemakkelijke taak om midden-

Sluiten