Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mr. M. G. L. VAN LOGHEM

achter het woord, maar tusschen de regels door kunt ge meer lezen dan er staat.

De lezer bespeurt, dat dit artikel niet zweemt naar een hoogdravende, sentimenteele verjaardag-speech voor een 80-jarige in het openbaar. Bovendien zijn wij wars van gehuichel en vermeenen iemand, die zulk een hoogen leeftijd heeft bereikt, het best te kunnen eeren door hem naar waarheid te kenschetsen.

Martinus, Gesinus, Lambert van Loghem werd in 1849 te Leiden geboren. Hij promoveerde in 1881 in de rechten te Amsterdam, was leeraar aan de H.B.S. te Goes en het gymnasium te Amsterdam, wijdde zich na 1883 geheel aan de Letteren, na in 1877 met Taco H. de Beer het Weekblad De Amsterdammer te hebben opgericht.

Van 1887 af tot 1920 redacteur van het tijdschrift Nederland, was hij van 1894—1909 secretaris en letterkundig adviseur van „Het Nederlandsch Tooneel". Wie dezen man tijdens laatstgenoemde functie in zijne werkzaamheden heeft gadegeslagen, kan getuigen, dat van Loghem de grootste zorgen heeft gewijd aan de vernieuwing van het repertoire in die dagen. Het was steeds zijn streven aan de ideëele belangen van een groot Kunst-Instituut als dat van „Het Neêrlandsch" een zoo sterk mogelijken vorm te geven. Als een stuk het „deed", geld in het laadje bracht, rustte van Loghem niet op de geoogste lauweren; hij werkte door, vormde inderdaad „repertoire".

Op de planken van de bibliotheek stonden tal van manuscripten, souffleursboeken, naast de uitgeschreven rollen, om na een première, onmiddellijk in studie te worden genomen. Door deze wijze van werken werd op het speelplan een serie van stukken geplaatst, welke geen ander gezelschap in die dagen naar voren bracht. De jaren, dat Louis Bouwmeester met zijn zuster aan „Het Neêrlandsch" speelde, zijn de schoonste geweest en hebben in het Europeesche theaterleven een welverdienden klank verkregen. Dit verleden in herinnering te brengen op den dag, dat Mr. van Loghem zijn 80en verjaardag viert, daarginds, in

Sluiten