Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMAN VAN EEN SCHILDER

om beider mond, terwijl zij over tafel zwijgend elkaar de hand drukten.

Buiten begon het carillon te spelen en vervolgens klonken er drie luide galmende slagen door de lucht.

,,Het gezelschap zal moeten wachten," zeide de commandant.

Op hetzelfde oogenblik werd er geklopt, aan de deur vertoonde zich een ordonnans met twee telegrammen. De kolonel verrees van zijn stoel. Staande voor zijn bureau ontvouwde hij langzaam, pijnigend langzaam de berichten. En terwijl hij las, boog de ander dieper het hoofd en drukte de vuisten tegen zijn slapen.

Enkele minuten later wandelden de twee militairen door de drukke straat, die naar Het Vrijthof voerde. De internationale toestand was verbeterd, er scheen een ontspanning te zijn ingetreden en voorloopig kon men zich veilig achten. De ingenieur verkeerde in een wonderlijke stemming. Hij was niet vroolijk en uitbundig, zooals zijn metgezel verwachtte. Een ongewone ernst verstrakte zijn gelaat, met starren blik staarde hij voor zich uit en in een krampachtige poging om zijn aandacht te concentreeren, fronste hij de wenkbrauwen en perste de lippen op elkaar. Er was hem, toen de beide beslissende telegrammen werden binnengebracht, plotseling een gedachte ingevallen. Sinds een aantal maanden was hij bezig een machine uit te vinden, die de taak van den arbeider verlichten moest en tevens de productie zijner fabriek aanzienlijk vermeerderen kon. Het schema was bijna voltooid; er ontbrak alleen nog een enkel detail, toen de oorlog begon en de uitvinder zijn plannen vergat. Op het oogenblik echter, dat de ordonnans verscheen en aan den kolonel de papieren overhandigde, flitste er een felle lichtstraal door zijn brein. Voor zijn verbeelding stond scherp en klaar de teekening, die hij thuis vervaardigd had, en hij ontdekte eensklaps de middelen, om den oorspronkelijken opzet aan te vullen. Zoo gebeurde het, dat de tijding van den vrede hem koel en onbewogen liet. Hij ontcijferde de berichten zonder den inhoud

Sluiten