Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMAN VAN EEN SCHILDER

pen volkomen verdwenen waren. Hierdoor opgelucht betrachtte hij ijverig en nauwgezet zijn maatschappelijke plichten. Met Maria behandelde hij verschillende onderwerpen, zooals de schilderkunst, de schoonheden der natuur en het buiten-wonen. Voorts verbaasde hem niet weinig de tanige planter, die tegenover hem zat en wiens beenen zich voortdurend in de zijne verwarden. Hij poogde hem in de conversatie te mengen en begon Indische herinneringen op te halen, zoodat Merker, die aanvankelijk kort en stug antwoordde, langzamerhand toeschietelijker werd. De brave Willem Goedeman luisterde en lachte om alle aardigheden, die er verkondigd werden, waarvoor hij telkens van zijn buurman een kameraadschappelijken tik op den schouder ontving.

De tongen kwamen los en schijnbaar vermaakte de commandant zich kostelijk. Maar in stilte kon hij niet nalaten het noodlot te verwenschen, dat hem onvermoeibaar achtervolgde. De gewaande mevrouw van Baerle stelde zijn illusies smadelijk teleur. Hij had een fiere edele schoonheid verwacht, niet een tenger, katachtig wezen, zooals hij thans aanschouwen moest. Het kon zijn, dat zij door sommige mannen pikant gevonden werd, maar voor zulke verfijnde, decadente types ondervond hij nu eenmaal een beslisten afkeer. Zijn ziekelijk, door zenuwen ondermijnd lichaam voelde zich vooral tot gezonde vrouwen aangetrokken. En herhaaldelijk wierp hij een weemoedigen blik op Erica, die in de andere auto zwijgend voor zich uitstaarde en om zijn smachtende aandacht zich niet bekommerde. Dan herstelde hij zich wederom en hernieuwde het gesprek, vastbesloten zijn plicht te doen en de voornaamste zijner gasten niet te verwaarloozen.

Overigens bleek de tocht langs de grenzen betrekkelijk weinig spannend en zij, die op de een of andere sensatie hadden gehoopt, kwamen bedrogen uit. Hier en daar passeerde men gebouwen of in allerijl opgetrokken loodsen, waarvoor een aantal soldaten smookte en luierde. Soms ontmoette men een energiek marcheerende patrouille en een enkel maal vertoonde er zich dreigend een schildwacht,

Sluiten