Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELSCHE BOEKEN VAN HEDEN

ieratuur te lezen die over deze drie figuren uit den oorlog is verschenen, is zulk een verkorte tekst, waarin de hoofdzaken tot uiting komen, een alleszins gewettigde uitgave; moge dit. boek in werkelijkheid dienen als «a lesson and a warning», een wensch door den schrijver in de voorrede uitgesproken. Het internationale vertrouwen is nog niet groot, zooals de boven aangehaalde gebeurtenissen met het Fransch-Belgische verdrag hebben uitgewezen; moge dit boek werkelijk als afschrikwekkend voorbeeld dienen, daar het ons dan een stap nader brengt tot wederzijdsch vertrouwen instede van konkelend wantrouwen.

»Kings Churchills and Statesmen« (Lane) is de origineele titel van de Engelsche vertaling van Knut Hagberg's essays. Hagberg is een Zweed, die reeds eerder een studie over Carlyle deed verschijnen. Thans wijdt hij zijn belangstelling aan eenige Engelsche vorsten, te beginnen met George IV en eindigend met Koning Edward. Victoria en haar afstammelingen zooals Keizer Wilhelm komen ook aan de beurt. De familie Churchill is in een afzonderlijk hoofdstuk ondergebracht, beginnend met den eersten Hertog van Marlborough, die «s'en va-t'en guerre» en die zijn titel van den Koning-Stadhouder kreeg, bij wien hij echter in ongenade viel en den Tower inging om later door diens schoonzuster, Koningin Anna, weer in zijn macht hersteld te worden. Vervolgens komen Lord Randolph Churchill en diens zoon, de brillante doch roekelooze Winston ter sprake. De staatslieden die in het derde hoofdstuk aan de orde komen, zijn: Palmerston, Lord Fisher, de vader van de Dreadnoughts en de grondlegger van de sterke marine — een der doorslaggevende factoren in den wereldoorlog —, Lloyd George de Welsche toovenaar en komeet aan het politieke firmament, Baldwin en Birkenhead. Daar in Engeland de verkiezingen voor de deur staan, komt dit boek zeer te gelegener tijd, vooral in verband met deze laatste twee politici, die thans nog veel invloed hebben.

In de Januari-aflevering van verleden jaar besprak ik het dagboek van een achttiende-eeuwsche schoone. Zooals ik

Sluiten