Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g. d'ancona »jr« besciir. eener geweldige braking. 443

beschrijving eener geweldige braking, door

hardnekkige kolieiu'ijnen veroorzaakt, bij een« ruim zes maanden zwangere vrouw, oud 23 jaren.

Door g. d'ancona, junior, Med. Doet. te Am* fier dam behandeld: voorgelezen in de Vergadering van het Leesgezelfckap : Legendo Discimus, op den 20 Mei, 1807.

Geleerde Heer en, Geachte KunstgenootenJ

Daar ik in de laatstverloopene bijeenkomst met gea noegen heb mogen zien, dat de Heeren verlangende waren, om het vervolg en einde van de gedeeltelijk voorgelezene Historia morbi te vernemen, vinde ik mij verpligt ulieden dezelve in deze Vergadering mede te deelen.

{Vervolg en Slot van Eladz. 491.)

Maandag, 4 Mei, na den middag. De Lochia in eene zeer geringe hoeveelheid. Hoewel de krachten zeer afgenomen waren, zoude ik nogtans tot een Pm-gans befloten hebben, zoo de herhaalde treurige ondervinding, dat al hetgeen genuttigd werd, door den Vomitus wederom werd uitgedreven , en zelfs een Laxans als een Emeticum werkte, mij hiervan niet weerhouden had. Om de verregaande gevoeligheid te matigen, en de lijderes eenige rust, die ik oordeelde, dat zij hoog noodig had, te verfchaii'en, fchreef ik voor:

Laud. puri gr. iv. ' Succi infpisf. Liquir. gr. vi. Mé F. Pilul. No. rv. aeq. De eerde kwam door den Vomitus wederom terug; de drie overige werden om de twee uren één toegediend, en bleven tot den volgenden morgen met de Emulü» binnen.

Dingsdag, 5 Mei. De vorige nacht 'rustiger, zonder Vomitus, doch niet geheel zonder pijnlijkheid doorge.

Sluiten