Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

446*

G. D'a N C O N a, JUNIOR,

gebragt. Altoos beducht, dat deze geweldige ontfteking of in Abscesfus of in Gangraena zoude overgaan, bewilligde ik hare zuster, de lijderesfe, op haar verzoek, wat gekookte karnemelk toe" te dienen: deze hield zij binnen. — Haar tot i uur na den middag zonder medicijnen gelaten hebbende, om af te wachten of de natuur zich, zonder eenig geneesmiddel, langs den gewonen weg wilde ontlasten, vond ik haar op dien tijd wederom vomerende eene itof, welke eenen onverdragelijken flank van zich gaf, en de hoedanigheid van faeces alvinae ten duidelijklte voorftelde: in dezen onzekeren en wanhopigen toeftand der lijderesfe, één dag oud kraams zijnde, ging ik tot de volgende clysma over.

j^o Gort. Pemv.

Rad. Valer. fylv. « ? j. Coq. in f. q.^aq. vafc teeto.

Colat. |xii. Adde

Aeeti vini f iv. S. Om tweemaal hiermede te clijsteren,

'sAvonds wederom dezelfde toevallen; geenefedes; de dorst even iterk en onleschbaar; het drinken verwekt braken. Zouden er ook nog Vermes aanwezig zijn? of heeft zich welligt een vast ligchaam, een notendop of dergelijken voor den Pylorus van de maag vastgezet, en den doorgang van ingeita uit de maag naar het dunne gedarmte niet alleen belet, maar zelfs aldaar zoodanig een' ftimulus te weeg gebragt, dat de hevigfte kramppijnen daaruit ontilaan moesten?.. Maar van waar dan die onophoudelijke, onleschbare dorst?

Woensdag, 6 Mei. De vorige nacht was, onder het gebruik van twee greinen Laudanum, rustiger, doch niet vrij van de gewone fymptomata doorgebragt. Heden ochtend ten 6 uren dezelfde omftandigheid. Ik ordonneer tabaksrook clijsteren. 's Middags ten 3 uren drie tabaksrook clijsteren geappliceerd zijnde, was de Vomitus wel eeniazins minder, maar de ontlasting nog niet verwekt. Haar man verhaalde mij, de lijderesfe wat verfche Geitenmelk, die hij van eene Geit, welke hij aan huis hield, zelf had afgehaald, toegediend te hebben , welke zij zeer fchielijk na het gebruik, in de gedaante van eenen vinger gecoaguleerd, wederom door den VoroitU3 uitgeworpen had. 'sAvonds ten half 9 uren dezeJ^c°m

Sluiten