Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45(5 DÉ SCHOONE KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN

niet bekend? — Van dat tijdftip af, maakte éeFfanfche letterkunde fteeds verdere voortgangen, en breidde zich inzonderheid uit over vele, te voren nog niet genoeg bearbeide, deelen van haar uitgeftrekt gebied. De Franfchcn leiden zich nu ook meer toe , dan voorheen, op het aanleeren van vreemde talen, eri maakten van de Litteratuur der buitenlanderen gebruik, om de hunne te vergrooten, waarin echter, over het geheel, töt nog toe, geene zonderlinge voortgangen zijtt gemaakt. ■ , •,

Aldus Honden op Fr ankrijks gezegenden grond, door velerlei gelukkig medewerkende omftandigheden be-

gunftigd als, de befcherming der Regering, de

zucht en achting der Grooten 'voor de hoogere verftands befchaving, den algemeen heerfchenden fmaak voor de lektuur, belooning en vereering, van geleerden

en fchrijvers ■ alle kunften en wetenfchappen in

den heeriijkften bloei; toen de alles verwoestende Revolutie uitbrak, en dezelven geheel dreigde te vertreden.

Dan de ftorm te lang, helaas! voor het weiZijn der rnenschheid heeft hij gewoed! de ftorm

ging na Weinige jaren over, en nu zullen de tijden dra vergeten zijn, waarin het woeste Jacobinismus riep:

Wij hebben geene geleerden noodig, maar krijgslie„ den en wapenfmeden!"

De wetenfchappen beurden zich, na den orkaan, veel frisfeher en bloeijender op, dan voorheen, de verïchrikte zanggodinnen keerden uit hare fchuiihoeken op tarnas terug, en de ware geleerdheid fchoot nu, onder de befchütting van een zachter Bcftuur, diepere wortelen. De fmaak der Franfchen voor de beoefening der wetenfchappen, is buiten tegenfpraak meer grondig geworden , en die oppervlakkigheid, welke men hun voorheen, niet geheel te onregre, ten last leide, is in vele Vakken, immers ten deele, verbannen. • Dat Frankrijk"reeds in vroeger dagen, en nog heden,' bijna in alle vakken der kunften en wetenfchappen , groote mannen kan noemen, is bekend. Het bezat, en bezit nog, grondige Theologen, Regtsgeleerden, Artfen , en Wijsgeeren, wier verdienfteri en fchriften iti de ganfche befchaafde wereld bekend en gefchat zijn; beroemde kanfelredenaars, voortrefTelijke pleitbezorgers, eh in alle takken der Heelkunst, geoefende f« ervarene mannen, bijzonder in het vak der Wondartfemj... v,..,,. ■ '.. kunst,

Sluiten