Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN FRANKRIJK. 461

i0t den vernieuwden bloei der kunften en wetenfchap.' «en, welke in het bijzonder door de tegenwoordige Regering zoo zeer begunftigd worden. Het getal der Geleerden, der Schrijvers, der Kunftenaars, der Boek- en jCunstverkoopers, der Boekdrukkers, en dienvolgens, van ajle daartoe medewerkende Kunften en Handwerken, is derhalve zeer groot , gewis grooter dan in eenig ander land;, uitgenomen Duitschland, alwaar het boeken maken , zonder twijfel, eene nog grootere menigte handen ih beweging zet, en waar het boeken fchrijven reeds, *ene bijzondere kostwinning geworden is.

Tot het Vormen van, Geleerden, Kunftenaars , ea Handwerkslieden van allerlei klasfen, zijn in Frankrijk^ door de Regering, fchoone en veel beteekenende ïnrigtingen, van velerlei aard, en in groot aantal, tot ftand gebragt, welke derzelve tot eere ftrekken, al ware het dat zij niet allé aan het voorgcftelde oogmerk beantwoordden.

De Opvoeding in het' gemeen, is in dit land, over

liet geheel genomen, goed ingerigt. > Van de

bijzondere [of huisfelijke] opvoeding toch, fpreken wij lier niet, maar alleen van de openbare; en tot deze wendt de Regering groote oplettendheid, zorg en kosten aan.

Volgens' de nieuwe Inrigting , welke echter nog niet Voltooid is, zijn er thans in Frankrijk algemeene en bijzondere Oefenfcholen.

I. Tot de algemeene openbare fcholen, welke voor de gezamenlijke Franfche jeugd beftemd zijn, wier ouders aan dezelve eene behoorlijke vorming, zonder opzigt tot derzelyer toekomffigen ftand, doen geven, behooren,

i. De eerfte of laagfte fcholen, hoedanige in elke Gemeente ten minfte ééne moet gevonden worden , in welke de kinderen, van hunne vroegfte jeugd af, in het lezen, fchrijven, en rekenen, en in de grondregels der Franfche taal, onderwezen worden.

a. De tweede fcholen, welke de plaats der Gymnaften, of middelfcholen vervangen, en naar de omftandigbeden, in meerder of minder getal, in de fteden moeten opgerigt worden; in het jaar 1805, waren van dezulken in geheel Frankrijk neds 690. Zij ftaan onder het oppertoezigt der Regering, zonder welker bewilliging, zij noch door de Municipauteiten of ftedelijfce

Over-

Sluiten