Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*N FRANKRIJK.

beerlijk, en over het geheel ruim zoo nuttig zijn als Gymnafien en Lyceen. De ftraks gemelde Tweede fcholen kunnen in Frankrijk de plaats dier ontbrekende jfcholen onmogelijk vervullen, dewijl ze, voor eerst, alleen voor mannelijke leerlingen open liaan, en., ten andere, niet berekend zijn voor de behoefte des toefcomftigen burgers , handwerkers, kunftenaars, fabri-, kants, koopmans, enz., alzoo het moeijeiijk leeren der Latijnfche taal, welke het hoofdonderwerp des onderrigts uitmaakt, grootendeels den tijd tot het verkrijgen van nuttiger en noodzakelijker kundigheden , welke'hier

geheel niet geleerd worden, wegneemt. . Voor de

meisjes is ganfchelijk niet gezorgd.

II. Bijzondere en ook hoogere Oefenfcholen, zijn er vele, welke ten deele de plaats der voormalige Univerfiteiten vervangen hebben, en zeer goed zijn ingerigt. —— Hiertoe behooren,

1. Het Franfche Prytaneum, hetwelk thans nog alleen te Saint Cyr in het Park van Verfailles, 5

uren van Parijs, voormaals een Klooster en Opvoe-

dings-Inltitut voor jonge dochters beftaat, van

hetwelk voorheen ook een tak te Parijs was, die naderhand tot een Lyceum gemaakt is, en een andere te

Vompiegne, thans eene bijzondere fchool. Dit

Prytaneum is in drie klasfen afgedeeld, waarvan de «ene dient tot het eerlre onderrigt in de krijgskunde, voor toekomftige militairen; in de anderen, wordt aan de jongeren onderwijs gegeven in het lezen, fchrijven Tekenen, en de gronden der Franfche taal, en aan dê ouderen in het Latijn, het Hodgduitsch,hetEneclsch* de gefchiedenis, de aardrijkskunde, de redekunst het teekenen, fchermen, en danfeii. De Regering onderhoudt hier 250 kweekelingen op hare kosten, enkel zonen van krijgslieden die op het flagveld gefneuvcld zijn, of van andere voor den Staat verdicnfteJijke mannen. Ook worden, voor een kostgeld van 900 francs in het jaar, ook andere jongelingen in hetzelve opgenomea.

2. Het College, of de Kunst- en Zeevaart fchool te Compugne, voormaals een tak van het evert<remelde Prytancum, is voor jonge lieden, die tot mechanifche kunstwerkers, of tot den zeedienst beftemd zijn en is daarom in twee afdalingen gefplitst. In de' e-rlte wordt , met op2,gt tot hunne beftcmming ais toekorn_ ftige kunltenaars of handwerklieden, onderwijs gegeven

in

Sluiten