Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'4é6 DE SCHOONE KUNSTEN EN WETENSCHAPPÉN

aar thans de Heer millin in de Nationale"

Bibliotheek te Parijs, wordt voorgelezen.

13. De Regtsgeleerde Oefenfcholen, welke in plaats der voormalige Regtsgeleerde Faculteiten op de Univerfiteiten, gekomen zijn, zijn thans twaalf, namelijk te Aix, Brusfel, Caen, Dijon, Grenoble, Coblenz, -Parijs , Poitiers, Rennes, Straatsburg, Touloufe en Tw rin. Elk derzelven heeft vier gewone, en twee buitengewone Hoogleeraars. Het opzigt over die Regts* geleerde fcholen, wordt door zes Generaal - Infpectoren gehouden.

14. Theoïogifche fcholen zijn er voor de RoomschCatholijken, in elke Relidentie eens Bisfchops, éène; voof de Protestanten van de Augsburgfche Confesïïe, ëéne te Straatsburg, welke uit de voormalige Univerfiteit gevormd is, en waarbij nog eene tweede zal komen j en voor de Gereformeerden, eene te Geneve.

1$. De drie fcholen der Schilder-, Beeldhouw- eri Bouwkunst, zijn te Parijs, in de Louvre.

16. De vrije Teekenfchoól, te Parijs, heeft gewoonlijk 600 fcholieren. , ,', ...

17. Het Confervatorium der Muztjk, te Parijs , heeft eenen Beftuurder, 3 Infpectoren van het onderwijs, 35 Profesforen; en 300 kweekelingen van beide geflachten, die om niet onderwezen worden.

18. De Polytechnifche fchool, te Parijs, is beltemd om 300 kweekelingen, voor de andere Ingenieur-Artillerie- en Zeevaartfcholen, in de Wis-, Natuur-en Scheikundige Wetenfchappen , en in de Plan-teekeningskunst, Voor te bereiden.

19. Dë fchool def Bruggen, en Stradenbouwkunst f te Parijs, heeft 50 kweekelingen, welke uit de Polytechfijjche fchool genomen worden.

ao. De Artillerie-fcholen zijn elf in getal, namelijk, te Auxonne, Befanpn, Douai, La Fere, Grenoble^ Mttz, Rennes, Straatsburg, Touloufe, Turin, en Valence.

s*. Eene Ingenieur-fchool voor 20 jongelingen, die Onder'-Luitenants bezoldïng genieten, en uit de Polytechnifche fchool getrokken worden, vindt men te Metz. Hier wordt alles onderwezen, wat tot de Vestingbouwfeunst behoort,

22* Eene Zee - Ingenieur - fchool, v/aatin de ganfcho

SeheepS1-

Sluiten