Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4675 DE SCHOONE KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN , ENZ^

3. De Sterrenachten, of Obfervatoriums, zijn in Frankrijk niet menigvuldig. De voornaamffe is die te Parijs. Aldaar is ook het Bureau de Longitudes, hetwelk zich met het wiskundig bepalen van de ligging der plaatfen, en het vervaardigen van Astronomische Tafelen bezig houdt.

4. Onder de Verzamelingen van Schilderijen, KunstWerken en oude Gedenkftükken, welker getal niet gelling is, verdienen die van Parijs bovenal aanmerking.

£, De geleerde Genootfchappen zijn in Frankrijk, iïnts de Revolutie, aanmerkelijk vermeerderd, en in da meeste groote Heden zijn zoodanigen opgerigt, welke zichzelven, zonder toedoen der Regering, onderhouden. Zoo zijn er ook vele Genootfchappen van Oeconomie en Akkerbouw tot ftand gebragt. De eerfte rang, echter, onder al deze lofwaardige Inftellingen, behoort aan het Nationaal Inft'itut te Parijs, hetwelk de plaats van alle voormalige Parijsfche Akademien, welke ten tyde der Revolutie afgefchaft zijn, vervangen heeft. Het wordt door den Staat onderhouden , en is ia v er Klasfen verdeeld, namelijk: 1. De klasfe der Natuur-^en

Wiskundige Wetenfchappen ; a. die der tranjchc

Taal en Litteratuur; —— 3. die der oude Gefchiedenis en Litteratuur; -—— en, 4. die der fchoone Kunften. De eerfte en vierde klasfe zijn weder in Sectien, de eerfte in 10 en de laatfte in 5, afgedeeld. Het getal der gewone en bezoldigde, in Parijs wonende, leden beloopt 174. Het getal der buitenlandfche leden en correspondenten, is insgelijks zeer aanmerkelijk. ——- De verdienften, welke dit Inftitut, ten opzigte van de Kunften en Wetenfchappen, reeds verworven heeft, zijn bekend. En uit hetgeen wij in eenige bijzonderheden hebben voorgedragen, blijkt genoegzaam, dat de fchoone Kunften en Wetenfchappen tegenwoordig in Frankrijk in den grootften bloei ftaan.

S.E-

Sluiten