Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4?9 EESCHRIJVlNiS VAN HALLS, IN SAXEN.

liet beide kerken afbreken, en van 1530 tot 1534 oe tegenwoordige Mariekerk, die op au pilaren rust, bouiyen. Een kostbaar orgel, een kunstrijk verhemelte boven den (loei, en een door lucas kranach gefchilderd altaar ziet men in dezelve. Het fchilderfhik, dat ichter het altaar hangt, is door hendrjk lichtenfelsïr vervaardigd. Zuidwaarts van de kerk (laat, op de middelfte verdieping van een fraai gebouwd huis, de tot deze kerk behoorende, Mariebibiiotheek , in welke men over de 11,000 gedrukte boeken, eenige gewigtige liandfchriften en vele zeldzaamheden aantreft, bij voorbeeld: Astronomifche inftrumenten, opgedolvene Lijkbusfen, Pourtraiten van karel V, en bet uitnemend a ïn wasch gemaakte, beeld van Dr. darten luther, enz. — De fchoone Moritskerk, nabij de Moritspoort, is de oudfte in Halle, van 1156, tot aan den pilaar gebouwd, waarin het jaavgetal iao8 ttaat, en, èerst in 1388 tot hare tegenwoordige grootte verlengd. Het altaar ten deele door lucas kranach den ouden gefchildercl, de zeer kunstrijke, met verheven beeldwerk verfierde, kanfel, in 159a, door zacharias bogen» kranz, uit witten zandlteen gehouwen, en de door <joenraad von einbeck in 1411 tot 1416 vervaardigde ftandbeelden, den Heiligen moriïs (aan den derden pilaar van het altaar), christus en maria (nevens het goor) verbeeldende, zijn zeer bezienswaardig. De kloostergebouwen bij de kerk, waren, van 1184 lot 3519, de woonplaats van eene Proosdij van reguliere Koprheeren naar de Orde van augustijn , en worden nu door kerkbedienden bewoond. ——— In de GalgeItraat is de St. Uirichskerk, in 1339, door de Servitcn gebouwd, en aan de Heilige Maagd toegewijd. Hier ziet men het hooge altaar met fierlijk gehouwene en fterk vergulden beeldzuilen achter de altaarvleugels; in 1435 te Maagdeburg gegoten en geheel vergulden Doopvont j het treffelijk gedenkteeken van den beroemden Arts hoffman, uit wit en zwart albast. —— Da Gereformeerde- of Domkerk op de Dompiaats, die oudtijds tot het beroemd en prachtig Nieuwe Sticht, te. 3-ialle, behoorde. Dezelve werd van 1520 tot 1523 gebouwd , was met twee fchoone torens verfierd, en bezat eenén bij uïtftekéndheïd kostbaren, vele tonnen gouds ïevattenden kerkefchat, tot welken, onder anderen ,n^er. dan honderd zilveren beelden van Apostelen, Marteia™ " <•■ i '■• ' rer^

Sluiten