Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4?6 '* RUSSISCHE VOLKJFEtSTEN.

zijde met eenen trap om er op te klimmen, en aan de andere zijde met een fteil eenigzins golfachtig afdak van planken om af te glijden. Dit afdak wordt met gezaagde itukken ijs belegd, en opdat het zoo glad als een fpiegel zijn zou, met water overgoten. Waar deze fteilte het ijs van de vlakte der Neva bereikt, is eene fpiegelgladde, vlakke, omtrent honderd vademen lange baan voor dezen ijsberg. Wie aan deze vermakelijkheid deel nemen wil, beklimt den berg, zet zich, boven zijnde,.©p eene twee voet lange, en eene hand breed hooge flede, en de eigenaar van den berg geeft hem een' floot met de rigting om af te glijden. De vaart is zoo fnel, dat men naauwelijks adem kan halen en de llerke fchok verlengt de vaart vaak tot aan het einde der baan. Zoo de flede niet regt wordt afgeftooten, of wanneer men de voeten niet regtuit, noch hooggenoeg houdt, dan kan men omvervallen hals en beenen breken, of het hoofd aan Hukken Haan; doch, er gefchiedt zeiden een ongeluk. Na deze vaart (tapt men Van de nede, Klimt tnet dezelve onder den arm de trappen weder op, betaalt andermaal een kopek, zijnde omtrent een halve ftuiver, en glijdt wederom als voren den berg af. Deze vermakelijkheid is zoo in den fmaak van het ganfche volk, dat zelfs de vrouwelijke fekfe en de jeugd der hooeere (tanden daaraan deel nemen. Sommige jonge lieden zijn in dit glijden zoo ervaren, dat zij den berg, zonder (lede, met plankjes onder de voeten of op fchaat•fen , ftaande afglijden. Op zulk eenen tijd is de Neva > rondom deze ijsbergen met menfchen, rijtuigen en 11e•den als bedekt; want, de meeste inwoners van Peter sburg verfchijnen daar bij die gelegenheid eens of meermalen om dit vermaak te aanfchouwen. Wanneer derhalve de karen- of boterweek in eenen gematigden winter, vroeg, en eer het ijs de vereischte fterkte heeft, invalt, zoo worden de ijsbergen op den oever aangelegd.

Behalve deze ijsbergen op de Neva, die onder het opzigt der Itadsregering liaan, worden er ook nog klein-

dere in tuinen en hoflieden opgeregt. Een ander

in Petersburg gebruikelijk vermaak is

Het Schongelcn, dat inzonderheid in de Paaschweek gedaan wordt. Vóór deze week worden er op verscheidene plaatfen in Petersburg fchongels-, fchouwlpekrs- en koorddanferstenten opgeregt, doch in de week

Sluiten