Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOONE GEDACHTE?"^' ENZ. VAN LAFONTAINE. 479

kenflruilc. Rondom denzelven danfen zij al zingend* en ieder vlecht daarbij van takken, linten, zijden doeken of lappen eenen krans, dien zij zingend aan den bcrkenftruik hangen. Vervolgens draagt een mansperfoon, fomtijds in vrouwekleederen, den opgefchiktea of verfierden ftruik, onder het gezang der meisjes, naar een vertrek, in hetwelk zij hem vaak komen bezoeken en bezingen. Op den eerften Pinkfterdag wordt de verfierde ftruik weder afgehaald, en in eenen ftatigeii'optogt, onder het gezang der jonge dochters, naar de Neva gedragen en met al de ■ kranfen onder ?.ang en dans in de rivier geworpen. Iedere jonge dochter let hierbij naauwkeurig op het drijven van haren krans, op deszelfs onderduiken, opkomen, nadering en verwijdering van den oever , het flap hangen of het fpelen harer ; linten en doeken door den wind, enz. waaruit zij zich voorfpellen, of zij fpoedig en gelukkig zullen huwen.

Het ringwtrpen noemen de Rusfen , om zijn gedruisch , fivaika. Men legt eenen ijzeren ring van omtrent twee en een half duim middellijns op de aarde of op eene plank, en werpt dan me,t eenen zeer fcherp gepuaten nagel, die eenéh gfooten kop heeft, zoo, dat hij binnen den ring, op zijn punt ftaat, als of hij er in geflagen was.

SCHOONE GEDACHTEN , ZEDE- EN KERNSPREUKEN VAN LAFONTAIIVE.

Men moet, wanneer ons iemand in kritieke gevallen om raad vraagt, zeggen: leg u in uwe doodkist, en vraag u zeiven dan, wat gij wel doen zoudt, wanneer gij nog leefdetj dah zal het u nimmer aan raad

mangelen..

Over de linie der deugd gaande, naai- boven bf naar beneden, is mén een van beiden, een dwaas of een booswicht.

De verlichting is geen blikfemftraal iri deü «acht, dië op een oogenblik het fterkfte licht geeft , daarbij het gezigt verblindt, en het daarna des te donkerder laat worden; maar het_ aanbreken van den dag, waarbij het allengskens geh&d Ücht wordt.

. Dé

Sluiten