Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M ENGELSTUKKEN.

het gebed is een der. voornaamste pligten y- voor den vereerder van jezus.

Jplke, onmiddelbare tot god gerigte, bekendmaking onzer gedachten en gevoelens is een gebed. Ik bid , als ik met een geroerd, gevoelig hart aan god, de» zoo grooten als goeden god , denk, en wanneer mijn; gevoel dan in lof, prijs en nederige vereering wordt veranderd; als ik hem voor ontvangene weldaden dank; hem in het lijden om troost en bijltand, in het goede om onderftenning fmeek; of als ik aan hem mijn geheel, mijn volkomen vertrouwen op zijne voorzienigheid en vaderliefde te kennen geef. Ja! als ik dit doe, dan bid ik.

-: Maar is zulk een gebed wel pligttnatig ? kan het wel eene verltandige en gods weibehagelijke Godsvereering zijn? Eenigen hebben deze vraag ontken¬

nend beantwoord, en meenen voor dit ontkennend antwoord de volgende gronden en redenen te hebben:

,, Gij wilt zoo fpreken zij . Gij wilt uwe

gedachten aan den Alwetenden bekend maken; is dit niet hetzelfde, als of gij aan de alwetendheid van Uwen god twijfelt, en hem tot eenen zwakken en fcortzigtigen fterveling verlaagt en vernedert? Kan uw gebed wel lof, prijs en verheerlijking van uwen god zijn, zoo overdenkt eens zelf, of gij dit wel met de verhevene begrippen, welke natuur, rede en openbaring opleveren, kunt over een brengen? De mensch zelf zal, hoe wijzer, beter en volmaakter hij wordt, des te weiniger naar den bijval en goedkeuring van anderen, boven welke hij, volgens zijn eigen gevoel 'en volgens eene juiste kennis en beoordeeling van zichzelven, verheven is, of naar den lof der menigte, van den grooten hoop, jagen."

„ En god, bet wijste en volmaaktfte Wezen, zou een welgevallen hebben aan de aanbiddende vereering van zijne menfchen, die zijne fchcpfeleu zijn? Wilt gij, menfchen ! aardbewoners!! zulk een lagen roem- en eerzucht met de verhevene eigenfehappen van god ver-

m£nc. 1807, no. 11, Hu eeni-

Sluiten