Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

490 HST GEBED IS EEN DER VOORNAAMSTE PUSTEN

om fnoode en verharde zondaars te worden; en ook omgekeerd: hoe verder wij van den weg der deugd afwijken, zoo veel te zwaarder wordt het ons, ja eindelijk geheel onmogelijk, om te bidden. — O! zulk eene naauwe betrekking heeft er plaats tusfchen deugd en gebed! Wie de eene wil betrachten, moet het ande-

dere niet nalaten neen! dit doe hij toch niet!» —-

Kan derhalve de Christen, die overtuigd is, dat god het gebed wil en ook hetzelve verhoort-, die overtuigd is, dat het gehed hem zoo vele gerustlreliing, troost en meer geluk geeft; dat het gebed de waarheden van den Godsdienst duidelijker en meer beoefenend voor ziin hart maakt; dat het de zelfkennis bevordert, dat

het het krachtigfte middel ter deugd is zich wel

door febijngronden en door, gewaanden fchimp en befpotting in zijnen pligt wankelmoedig laten makenf^Kan

hij nop- wel vragen: moet zal ik bidden? — Neen.

dit kan de ware Christen niet! Maar — veelJ^f; ger moet hem de vraag

in den naam van jezus , oveie_enkomitig^a tpn v_n Ziu,en Godsdienst te bidden? Hoe moet ut maom de weldadige uitwerkfelen van het Voed deelachtig te worden? — Op deze wijze moer gij bidden, Vereerder van jezus Christus!

t Ri'd met een volkomen vertrouwen op god, bid, Jk Lobos zegt, in het geloof, niet twijfelende aan de Goddelijke verhooring. Die god, M het heelal regeert dio "alles, wat er leeft, verzadigt en verzorgt, %e god zorgt ook voor mij! Ai mijne dagen zijn m zïhw handpalmen gegraveerd! Geluk en ongeluk komt van"hem want uit den mond des Allerhooglten gaat het goed'en het kwaad, en beiden zijn, ouder zijne begerend.* vaderzorg, middelen, 'om mij te volmaken, óm mij wijzer en beter te maken, en om mij daardoor boe laW -r hoe nader aan de ware gelukzaligheid te brengen. Gon is mijn Vader! deze troostvolle, zielODb-niende waarheid; zij overal en altijd, en voornamük bil het gebed, in uwe ziel tegenwoordig. Alleen "met" dezelve kunt gij bidden, zonder dezelve kan ik mij geen gelrd voordellen. Zonder deze gedachte is gebed een ijd-le klank , een woord zonder beteeke-

""fl."Bid ^7ernst, eerbied en ontzag omtrent^et

Sluiten