Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor den vereerder van jezus. 493

zelfs fchadelh'k en nadeelig voor uwe tevredenheid en geluk; dewijl uwe inbceldingskracht u deze goederen al te levendig, al te aanlokkend voor oogen delt,daardoor uwe begeerlijkheid ontvonkt, en u ontevreden maakt met uwe tegenwoordige omltandigheden. Weg is dan uwe rust, de tevredenheid uwer ziel, die gij

met alle fchatten der aarde niet kunt koopen zij

zijn dan helaas verdwenen, zij zijn niet meer!

Hoe ligt kan uw gebed om een tijdelijk geluk een dwaas, een zondig gebed zijn of worden. Rijkdom en eer zijn niet altijd, maar deugd is altijd uw waar, uw eeuwig geluk. Bid derhalve god dikwerf om kracht en (terkte, om beter en volmaakter te worden. De wijze Oosterling agur , vooral zij de Goddelijke jezus hier uw voorbeeld ter navolging. .

Zulk een gebed is gewis, boven alle anderen, aangenaam aan god; zulk een gebed is zoo geheel en al berekend voor den waren Christen en voor zijne beftemming. Wij gevoelen altijd bij hetzelve de geheele kracht des gebeds en' zijne zekere verhooring.

4. Vergeet eindelijk niet, dat ware, aan god welbehageiijke, Godsvereering, vereering in geest en waarheid , bedaat in heiligmaking en deugd, in eene altijd voortdurende verbetering onzer gevoelens en daden; dat dit het oogmerk, en het gebed alleen het middel ter bereiking van dit oogmerk zij, en dat elk gebed zonder bereiking van dit oogmerk, of ten minde zonder een ernftig voornemen, om hetzelve te bereiken, ijdel, vruchteloos en nutteloos is.

Wee den huichelaar, den fchijnheiligen, die enkel en alleen voor het oog der menfchen bidt, of liever zich houdt, als of hij bidt, om het vertrouwen van anderen te winnen, en om dan zoo veel te bedektcr en zekerder llechtigheden te kunnen bedrijven. Wee

hem! want hij is aflchuweüjker dan de openbare boos~ •wicht l Alle hoop op verbetering is bij dengenen verloren , die den Godsdienst tot eenen dekmantel der boosheid misbruiken kan.

Minder affchuwelijk, doch meer beklagenswaardig zijn zij, die, met een geheel verwaarloosd verdand in den waan verkeeren, dat hunne, in der daad wei t eBieende, gebeden, het gebrek aan vroomheid en deugd wel zullen vergoeden, die gelooven , dat zij, ae:Hk eens de Joden met hunne offeranden, bedrevene zonden

kun-

Sluiten