Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

498 GEHEIM DER NATUUR OP DE PERENBLADEN.

inrigting, zelfs van de kleinde en geringde werken der natuur, zoo te onderrigten, dat zij naderhand bij allerlei menfchelijke lotgevallen, door zulk een voorbeeld des natuur, des te fterker opgewekt en aangemoedigd wordt, om op den Schepper van hetzelve des te vaster te vertrouwen, daar hij zeker aan den mensch veel meer dan aan een blad en worm doet. ' Met vermaak leidden wij deze weetgierige ziel in de fchool der natuur. Wij zullen , zeiden wij, dit buisje nog eens, met behoedzaamheid ontleden. Hier hebben wij het tusfchen de vingers. Gij ziet thans niets. Maar nu, als wij het van boven naar béneden zachtjes drukken? Let nu wel op.

„ Ach, daar kiikt een klein geel rupsje met een zwart „ kopje uit. Schielijk! het is al weer weg l Maar „ hoe, wat is dat?"

Dat, mijne waarde! is de werkmeester van dit omhulfel of bastje. Gij zult u daarover niet meer zoo verwon,, « ■ Ojd» *

5HÏÏ"ft3ft3S.ygi* welkom zijn* V» * afgeknaagde haren maken zien deze Giertjes ook een kleedje / waarin zij tot hunne gedaanteverwisfeling leven, en het, in het kruipen, gelijk de Hakken derzelver huisjes, altijd met zich voeren, Dit hier, is even ISk eene foort van mot, die zich van de teedere vezeltjes der bladen, welke wij naauwelijks met onze oogen zien, ook zulk een huisje bouwt, en daarom de Bladmot genoemd wordt.

Kom, mijn waardde! Hier m dit prieel zullen wij ons nederzetten. Daar verhalen wij u de natuurlijke gefchiedenis van dezen kleinen kluizenaar, en geven u den fieutel ter op'osling van dit, aan velen nog onbekend, geheim der natuur. Dit zal u hier oneindig meer genoegen geven, dan wanneer gij daar bij de ombertafel zweettet, en over den gelukkigen of ongelukkigen val eens papieren blads , door angst benepen

WlWiit' hebben een perenblad met zulk een bastje medegenomen, opdat wij het u alles des te duidelijker zouden kunnen tooneu. Hoe dat wormpje zoo even, toen wij het van achteren voortdreven, angmgujk uitkeek, om den doorder zijner rust te ontdekken, hebt gij gezien Naauwelijks zag het ons; of het was weder

Sluiten