Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEEN OVERZIGT VAN WESTFALENè $1$

echtgenooten van allerlei ouderdom, fommigen alleen, anderen van hunne telgen omringd, door de helderheid van hun gelaat vertoonen, dat zij die bedaarde uitspanningen hadden genoten, tot welke men telkens met hetzelfde vermaak terugkeert.

Een hedendaagsch fraai vernuft noemt het vermaak 4 't welk op het land wordt gefmaakt, het eerfte der fmakelooze vermaken. De reden is, omdat hij onkundig is, waarin de waarde daarvan gelegen is: het zoet vermaak van aldaar het bijzijn eener gezellinne te genieten , die men acht en bemint, met welke men alles gemeen heeft; aldaar zich zei ven te genieten, nevens de befchouwing van de natuur, die tot haren Maker, en deszelfs weldadigheden, en onze uitzigten ih de eeuwigheid ons opleidt. Wel verre, derhalve, van het veldgenot een fmakeloos of laf vermaak te noemen, zoude ik het liever den naam willen geven van de verfijning der ware vermaken; en indien ik getuigenisfen behoef* de, zouden de eerlijke inwoners "van Qsnabrug mij door hun voorbeeld dezelve verfchaffen.

Maar 't geen het vermaak, 't welk ik zelf ondervond, niet weinig vermeerderde, was de groote verdeeling deZer bekoorlijke eigendommen. Al de inwoners der ftad fchijnen t'eenigsn tijde derzelver grondgebied verdeeld te hebben, en dat deze oorfpronkelijke verdeeling Hand houdt, zonder dat het geld daarop eenige inbreuk heeft gemaakt. Waarom kan ik hun het denkbeeld met inprenten , 't welk deze tot nog toe zoo gelijke verdeeling in mij heeft doen ontdaan! . . » Ik wilde, dat al de eigenaars gezamenlijk een reglement verzochten, 't welk aan eiken eigenaar van eenen tuin verbood, een anderen aan te koopen om den zijnen te vergrooten, en aan eiken nieuwen kooper, van meer dan éénen dier eigendommen te verkrijgen. Zonder deze voorzorg ben ik beducht voor de vermindering dezer bekoorlijke omhelhingen.

SCHOONE GEDACHTEN , ZEDE- EN KERNSPREUKEN VAN LAFONTAINE.

De genoegens der wereld zijn gelijK de vlinders: zij fladderen aanhoudend rondom ons en lokken onS

hier

Sluiten