Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5S° middel tegen het eloe dsp uwen.

kouden drank. Ja! ieder mensch die verhit is, doet beter: dat hij alsdan een weinig brood, in Franfchen brandewijn gedoopt, gebruikt, dan enkel kouden drank. Veroorzaakt de koude drank niet altijd terftond eenen plotfelijken dood, zoo verwekt hij toch door de ftolüng van het bloed ongeneeslijke zweren in de longen, en eene hoogst gevaarlijke bloedfpuwing, onder onze jeugd tegenwoordig bijna eene modeziekte, uit dezelfde, bovenaangevoerde, oorzaken. Bij deze gelegenheid willen wij uit ware menvschaevendheid een zeer gemeen, maar beproefd middel tegen dit in zwang zijnde kwaad, uit de bereids aangehaalde reisbefchryving aanvoeren, dat volltrckt ten algemeenen nutte verdient bekend gemaal; t te worden. Bij Philadelphia zegt de fchrijver onder andere:

» Eene Ierfche vrouw, deed, eenigen tijd geleden, eenige gelukkige genezingen van het bioedlpuwen, door gemeen -keukenzout. Zij beveelt den, aan dit kwaad oiïuCrwerpen, lijderen, dagelijks daarvan * des morgens een theelepel vol, cn allengskens meer, tot eenen gewonen eetlepel vol, eenige malen op ecner, dag, te nemen. In eenen dadelijken aanval van bioedlpuwen, moet men daarvan gedurig eene kleine dofis, dikwijls, en zo» lan« nemen, tot dat het ophoudt, en dit zal het altoos, ontwijfelbaar, in eenen korten tijd, bewerken. Dr. rush werd voor omtrent drie jaren met dit geneesmiddel bekend, en heeft hetzelve ledert, in meer dan dertig gevallen, en altijd met een volkomen goed gevolg, beproefd. Het heeft ook dezelfde uitwerking in het •bloeden uit den neus en bij de bloedvloeijing, doch inzonderheid in de bloedfpuwing. Slechts in twee gevallen had het de gewenschte uitwerking niet, namelijk bij eenen man, die een oud en onmatig drinker was, en bij een ander, die, uit gebrek aan vertrouwen in een zoo gering middel, hetzelve niet in eene toereikende menigte innemen wilde. Iets dergelijks is wel reeds lang van de falpeter en het fal ammoniak bekend; maar dewijl deze zoo algemeen niet zijn, zoo verdient dit proefondervindelijk middel van keukenzout, algemeen bekend gemaakt te worden."

wit-

Sluiten