Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN NATIONALE GIERIGHEID» 559

Perfianen waren door de hitte van hun klimaat en de zachtheid hunner zeden, deed, echter, hunne zucht tot vermaak, en de geest der weelde, zulk eene vermenigvuldiging van de leden van dien Staat voortkomen, als denzelven in ftaat ftelde om millioenen krijgsknechten in het veld te zenden, en fomtijds, enkel door overmagt van m^-fci m, de pogingen van vernuft en dap» perheid te verijdelen. Nogtans verflapte de ftrengheid der zeden van Griekenland, en bragt het, onder het geleide eens Macedoniërs, met kleine moeite de Oosterfche volken t'onder, welke het in krijgskunde verre overtrof.

Indien wij van de buirenlandlcne Staten onze oogert op ons eigen vaderland 'wenden, zullen wij reden vinden om te gisfen, dat de rijkdom, door welken het thans niet het oude Rome wedijvert, welhaast in armoede e« nietsbeduidendheid zou verzinken, indien door verterïngswetten de weeldï werd verboden, die alle (tanden der maatfchappij doorwaai-c. De voortbrengfels der ƒ«dien, die een jaarlijkfchen vloed van rijkdom uititorten, voor zoo veel dezelve enkel uit overtolligheden beftaan, zouden in der daad ligt kunnen gemist worden. De individu's zouden er, misfchien, t'eenigen tijde, gelukkiger door worden; maar het ftaatkundig ligchaam, zoo als het nu gefield is, zoude welhaast "de voorteekens van een kort aanftaanden dood vertoonen.

IETS OVER HET GROETEP',

Ï"\e verfchillende foorten van groeten bij de onderjr fcheidene volken, hebben altijd een eigen kenmerk , dat even zoo «verfcheiden en menigvuldig is, als de overige zeden, gebruiken, bezigheden en handelwijzen zijn, welke de meer of minder befchaafde of geheel ruwe' bewoners der aarde kenfchetfen.

Het groeten is, volgens zijnen waren oorfprong, de uitdrukking van eene blijhartige genegenheid, van achting en eerbied, en van een vriendfchappelijk gevoel, dat, bij het zien van eenen waardigen bekenden, inden mensch wordt opgewekt. Het gevoel des harte en de flerkere of zwakkere aandoeningen, die de ziel'in be-

we-

Sluiten