Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IETS OVER HET GROF.TÉN.

5^1

ïmn-groeten, en wordt enkel ceremonieel, hetwelk bij fommige groeten ten uiterfte verfcbillend en dikwijls zeer belagcheliik is.

1 Zoo drukken de Laplanders, wanneer zij elkander wederzijds groeten , de neuzen tegen eikanderen. Eenige Eilanders in Oost-Indie leggen dengénen, dien zij achting willen bewijzen, de hand op den buik; anderen blazen elkaar in de ooren, terwijl zij tegelijk eikanderen den buik met de band wrijven. De bewoners van Socotora in het gelukkig Arabie, kusfen eikanderen bij het verwelkomen de fchouders, anderen kusfen elkaar de hand, wederom anderen, namelijk eenige Negers, brengen de hand van eene vrouw, die zij groeten, aan hunnen neus, en beruiken ze; en, verfcheidene volken werpen zich, wanneer zij iemand groeten, op den buik ter aarde.

1 De bewoners van Nieuw-Guinea bedekken bij hun groeten het hoofd met bladeren van boomen, hetwelk reeds van ouds een teeken van vredelievendheid en vriendfchappeliike gezindheden was. Anderen breijen of vlechten eikanderen het haar.

Hier en daar is ook de gewoonte, om zich, bij het groeten te ontkleeden, ingevoerd. In Etiophie neemt diegeen, welke den anderen groet, den laatften deri gordel af, en doet dien zich zeiven aan, en wanneer de Otaheiters zich eenen vriend kiezen, zoo leggen zij geheel, of ook ten deele hunne kleederen af, en trekken die den vriend aan.

De bewoners der Manilifche Eilanden leggen de handen op de wangen, en heffen, terwijl zij zich diep buigen, den voet met een gebogen knie op. Andere Oost-Indifche volken buigen, wanneer zij groeten, het ligchaam tegen elkander, en ftrekken de armen met gevouwene handen over het hoofd.

De Franken trokken zich voormaals bij hun groeten een haar uit het hoofd, en reikten het eikanderen , als een teeken van hoogachting en onderdanigheid, toe; want het was bij hun het gebruik, dat de flaven derzelver haren affnijden en die aan hunnen gebieder geven moesten. Eenige wilde volken plegen zich eene ader te openen , en het bloed dengenen te drinken te geven, dien zij eenen bijzonderen graad van toegenegenheid en achting bewijzen wilden.

De hoed was in oude tijden een teeken der vrijheid

meng. 1807, no. ia. Na erï

Sluiten