Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5l»4 algemeen 0verzigt van de waarheid

menfchen zoon, en de perfonen, welke hij ter verfprëiding van dien Godsdienst over de geheeie aarde beeft verkozen, zijn geringe, onbefchaafde, onkundige lieden. Zoo min, derhalve, aan de eene zijde, door wapenen of gezag, als aan de andere zijde onder begunftiging van Hgtgeföóvigheid, werd die Godsdienst voortgeplant. De zoon van jozef verkondigt dien in Judea, ten aanhoore ^ van ijveraren voor hunnen Vaderlijken Godsdienst; aeze befchuldigen hem van Godslastering, van rustverdoring, van rebellie tetren cesar ; en het gelukt hun, hem aan een kruis te doen derven. IntusIchen Wqrdt de plaats zijner drafFe het tooneel zijns zegepraais; de bewerkers' van zijn verderf worden'de ijverigfte verdedigers van zijn leven. In dat zelfde Jeruzalem , het tooneel van zijne vernedering, verzekeren , bewijzen en overreden de Discipelen van jezus de menigte, dat hij de Zoon van god , de voor lang beloofde en nu verwachte mbssias was. Uit Judea beginnen zij de tempels der valfche Goden tc doen waggelen, door de geliede wereld af te breken, en op derzèiver puinboopen kerken zonder tal ter ecre vari Christus te dichten. Tegenfpraak en vreeze voor draden en folteringen fchrikken hen niet af; zij verfpreiden zich over de geheele aarde, en verkondigen, dat een man, te Jeruzalem, als een bedrieger veroordeeld, voor den Zoon van god rnoet erkend worden. En evenwel, ondanks der fchijnbare buitenfporigheid van hun ontwerp, flagen zij daarin. Den gekruisten Jezus doen zij als den Zoon van god erkennen; zijn kruis doen zij eerbiedigen door wijsgeeren en wereldgrooten; zij planten het in het Kapitool; en Rome, de hoofddad van het Heidendom, wordt de hoofddad der Christenwereld. Is het dan, nog eens, een Godsdienst, welke der aardszinnelijkheid begundigt, welken zij gepredikt hebben? Waren het gewapende lieden, waren het helden, voor wicn alies moet bukken, welke aan het vestigen van dien Godsdienst de band flaan ? Een zoo fnelle opgang zou mij iets dergelijks fchier doeii gelooven.' Maar neen! 't is een Godsdienst, die lijden en zelfverloochening predikt; een Godsdienst, die Koningen tot Herders vernedert, die de armoede boven den rijkdom verheft, en die op niets anders dan op boete en zedebetering aandringt, 't Is een Godsdienst,

Sluiten