Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rbO KLEINE NATUURHISTORISCHE OPMERKINGEN,

terwijl dat der plantenetenden vaster is, dan het azote, en het daarmede verwante hydrogene, de reprefentant van het uitzettend en verftrooijend vermogen ? Moet derhalve niet, de enkel door verandering der organifcbe doffe werkzame levensvoortzetting vlugger in roofdieren dan in grasetcnde dieren toegaan? Moet niet, bij de eerden, door den nsauwen zamenliang der geestige driften met de gedeldheid der ligchamelijke werktuigen, neiging tot verwoesten, natuurlijke aanleg tot woede, geboren worden, en hen gefchikt maken tot bet verfchrikkelijk dandpunt, door de natuur hun aangewezen ? Is zelfs niet de drift van den galachtigen mensch, in de heete luchtdreek, alwaar de uitzetting door hitte, alwaar zelfs, in een chemisch opzigt, hydrogene in het water, in den dampkring, in de fpecerijachtige vruchten, heerfchender is, veel heviger, dan in een koel klimaat, waar elke ademtogt meer oxygene

in het ligchaam brengt? Gevoel van fnelle kracht,

is met moed vergezeld; herhaald mistasten der woedende drift , baart, bij vrijer bewegeUjKheid, hst en voorzigtïaheid, om des te zekerder van de wraak te zijn. Aldus moest in iedere klasfe en foort van dieren, bij de zoogdieren gelijk bij de vogelen, bij dezen gelijk bij de visichen, eene klasfe van roofdieren ontdaan, en dienvolgens, bij gelijke derkte der trapswijze immer hooger gedegene verandering der levenskracht f eene overeenkomst in driften en zeden.

Met oogmerk om eenige waarnemingen omtrent de visfchen te doen, lette ik eens naauwkeurig op eenige grondelingen, Cobitis barbatula. L. De overeenkomst in de verfchijnfelen der ademhaling van deze kleine visfchen, met de veranderingen in het ademen der zoogdieren, en zelfs van den mensch, onder gelijke omftandigheden, verraste mij. Door het overbrengen, en door hunne eigene heftige bewegingen gedurende hetzelve, vermoeid, keerden zij zich op den rug, zwommen aan de oppervlakte des waters in het glazen vat, en ademden fnel water en lucht, welke laatde zij als enkele luchtblaasjes door de kieuwen weder lieten Tjitgaan. Men zag door de in- en uitzetting van den buik, de heftige beweging van het hart, welke naau-

Sluiten