Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*>a6 CHIROGRAPHIOGNOJirE.

JjNtt^£ in de handen, en maakt, achteruit gamde, do ki.u Jt-s; twee of drie perionen., die hem vóiieV ggen m ieder koihje eeH of twee graankorrels £ heeft ook plantgaffels met zes punten , waardoor de arbeid meer befpoedigd wordt. ar

chirographiognomik; of de kunst, om verschmdene eigenschappen VAN den geest of het gemoed eens menschen uit zijn handschrift te lee? 7 . ren kennen.

Het is eene aloude opmerking, dat men nit ïeman Is handfchrift zijnen ouderoom , zijn geflacht *n cëmge unuekende gemoedsneigingen kan afleiden, maar men heeft op deze algemeene opmerking, die zoo «el waarheids bevat, weinig acht geflagen. 'Misfchaen is 'Ondertusfchen thans het' tödftip; gekomen, om ze als eene bijzondere kunst wetcnfchappelijk te bearbeiden zoodat zij zich gerust nevens galls Schedelleer kan rangfehikken. Hoe meer wij uiterlijke kenteekenen tot -kermis van den inwendigen mensch opfporen, desVie meer moet er de menschkunde bij winne-; en men za' eerlang nevens zijn Nchedelkahinet eene Handfchriftwzameung van merkwaardige perfonen gereed hebben dia men zich nog gemakkelijker aanfehaffen kan • ja zij zal zelfs een hulpmiddel tot de beoefening der gefchiedeais worden. Uit de handfebriften va:i beroemde mannen der vorige eeuwen zal de Criticus de bevoegdheid des Histonefchrijvers toetfen. Een brief van aanbeveling (nameliik een eigenhandige) moet van even zoo veabgewigt zijn als een Sehedelaanbod van den Verzoekfchrijver. Van lieden, die uit afgelegen Oorden om' een ambt verzoeken, zal men voortaan niet flechts eenen afdruk van den Schedel, maar ook het eigen handfchrift begeeren, tot welks onderzoek bijzondere Commisïien zullen worden benoemd. Welke verhevene kundigheden zijn er niet voor Onze nakomelingen bewaard! Dan zaI ™en..?ven ?°o goed en gemakkelijk de bedrijven der menlchehjke ziel in haar binnenfte 'kunnen befpeurec

* als

Sluiten