Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ó"o8

eiIIROGRAPHIOGNOMrS.

rographiognomisten zal men zich bij de beflisfing der belangrijkfte zaken kunnen bedienen.

Er ziin bijzondere handen, die men onder honderd anderen aan Honds herkent, even als er bijzondere aangezeten en hoofden zijn. Iedere (lemming van ons gemoed, waarin wij het een of ander opliel fchrijven, verraadt zich in de fchrijftrekken. Met eenige opmerk? zaavnivdd. herkent men in eenen brief die plaatfen, boven andere, waarin zich de ganfche ziel, als het ware, heeft uitgedrukt. Zoo loopen de fchrijftrekken in eenen rouwbrief), rer plaatfe waar de brieffchriiver het meest gevoelde, ook bet meest in 't oog. Zoo is een opliel, hetwelk wij met groote ingefpannenheid van geest vervaardigen;:, in geheel andere fchrijftrekken uitgedrukt, na saïlk een, hetwelk wij met weinig moeite en opp rvlakkig ontwerpen. Deze aanmerkingen gelden nog-

is niet van zuike fchriftelijke opflellcn, die flechts os weg tot eigen gebruik of tot gebruik onzer ver" rouwde vrienden vervaardigd worden, waarbij wij ons jet toeleggen, om fchoon te fchrijven, maar enkel, om onze gedachten op het papier te brengen; even zoo min (telt dat , wat afgefchreven of met eenige moeite gekopieerd werd, ons een getrouw beeld der ziel van den fchrijver voor oogen.

IETS OVER DEN NAAM DER WALDENZEN.

De Waldenzen of eigenlijk Valdenzen, zijn zoo genoemd naar de vallei/en, welke zij bewonen, en die zij, in hunne taal, den naam van Faux geven. De woorden valdè/e in het Italiaanscb, en valdenfis in het Latijn hebben denzelfden oorfprong, en worden afgeleid van vu/, valle of vallis, hetwelk zoowel in de eene als andere taal eene vallei beteekent. De bewoners onzer valleijen (*) hebben dus den naam van Waldenzen, dat is: valleibewoners gekregen , even gelijk die van Piemont dien van Piemontezen, en die van

(*) Men verlieze niet uit het oog, dat hier een Walde»" zer Ipreekt.

Sluiten