Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over den zin van matth, XI: 12.

6"33

Kaar deze opvatting zal dan het geweld, hetwelk het Evangelie lijdt, gelegen zijn in den fterken tegenftand, welken de prediking van het Evangelie overal vond, en zij die openlijk en met geweid zich daartegen .verzettedén zullen bij mattheus de geweldigers genoemd, en bij lukas door een iegelijk bedoeld zijn. Deze Hagen dan ook naar deze vooruelling, in hunne pogingen, en nemen het koningrilk der hemden met geweld. Deze uitdrukking (*) wordt veelal in den kwaadften zin van rooven, verlcheuren, verfijnden, vernietigen, en wat des meer is, genomen. Dan. XXVIII: 31 komt het bij de L.XX voor in eene Goddelijke ftrat bedreiging over Israël, van het vijandelijk rooven van hun vee; 2 ?AM. XXlil: 21, van iemand de wapenen uit de hand rukken, om hem daarmede te dooden. Ezech. XXU: 27, worden Israëls Goddelooze Vorlten bij roofzieite woU ven vergeleken, die het op 's volks verderf toeleagen, en micha II: 2 vindt men de geweldige ongeregngheden, die in Israël plaats hadden, met dit woord uitgedrukt. In het N. T. gebruikt jezus zelf meermalen dit woord, om den tegenftand tegen zijne prediking en het welflagen van denzelven te kennen te geven. Matth. XIII: 19, de Booze komt en rukt weg hetgeen in het hart gezaaid was; zoo ook jqAnn, X: 12. Het koningrijk der hemelen met geweld te nemen, zegt derhalve het Evangelie te onderdrukken, deszelfs prediking te vernietigen, en de menfchen daarvan zoowel als van het door het Evangelie geopenbaarde heil te berooven. Dit gefchiedde van de dagen van joannes den Dooper tot nu toe.. Schoon men dit niet in den ttriktften zin opvat, van den dag op welken j*.zus dit woord fprak, z00 fchijnt echter hiermede een zeker, meer bepaald tijdperk te worden aangeduid; als of jezus zeggen wilde, reeds van joanwes prediking begon die tegenkanting tegen en onderdrukking van die Evangelieleer, en zij duurt nog met zulk een geweld voort, dat zy haar oogmerk zal bereiken. De uitdrukking

tot

(pmfive) voortelt, juist hetzelfde heeft plaats bij het bovenaaugelmld voorbeeld. J 0

(*) Met geweld nemen in 't Grieksch ifhfa Rr 5

Sluiten