Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MERKWAARDIGE ONTDEKKING, enz, Ófl

ètenzelven een zonderling, en mij tot hier toe, nog onbekend gedenkteeken van natuurkundig bijgeloof• het was een bundeltje foode koraaltakjes, in een^papier ge- > rold, en, naar luid van een gefchrift, in eene koperen bus daarbij gevonden, tot beveiliging tegen den blikfem, in den appel des torens gelegd. Dit gefchrift ^ zijnde van het jaar 1694, wanneer de appel er op geplaatst was, meldt tevens, dat deze maatregel van voorzorg gegrond is op het gevoelen der Natuurkundigen.

Geloovende dat lieden, die zich op de plaats zelve bevonden, en ooggetuigen van het gebeurde waren geweest , nog wêl eenige nadere omftandighéden desaangaande zouden kunnen opgeven, verzocht ik daartoe eenen anderen vriend, namelijk den Heer Superintendent ëohn, te Waltershaufen; en deze had ie goedheid, mij in eenen brief van den 6 Mei$ het volgende te fchrijven: Het doet mij leed, dat ik zelf van de zaak niet meer weet, dan de uitkomst, en niet meer ontdekken kan, dan dat de blikfem rondom den appel geloopen heeft, en, zoo als het anderen toe,, fcheen, van boven afdalende, aan den voet des to,, rens verdwenen is. Wat hier in waarheid, of ver,, beelding zij, kan ik niet beflisfeli. Ondertusfchert ,, zou men het beide als waarheid kunnen aannemen, ,, want de blikfem, geenen eigenlijken geleider gevon,, den hebbende, moet afgefprongen zijn. De toren,, wachter zelf heeft niets vernomen, dan een gekraak; „ en offchoón hem dit van genoegzaam belang toe,, fcheen, om er den Burgemeester, die daar digt bij ,, woonde, kennis van te geven, had hij zich, na vol,, daan te hebben aan den ontvangen last, om toe te ,, zieii, weder op het weefgetouw en aan zijnen ar,, beid begeven. De blikfem kan dus niet binnen in ,; den toten naar beneden gevaren zijn. Eerst na var„ loop van bijna een half uur, bemerkt een der nabij „ wonenden, dat uit het fpits des torens een wolkje „van röok, en kort daarop, een klein Vlammetje „ voortkomt; hij loopt naar bóven in den toren, en „ beproeft, door eene medegebragte handfpuit , het „ vuur omhoog te blusfchen, doch moet van zijn 5, voornemen afzien, dewijl de brand in het reeds ge„ zengde houtwerk voortfloeg, en niet meer te (tuiten j, was. Mijne dienstmaagden bragten hem het eerlle

ME NO. I807 , NO. 14. S S j, Wa.

Sluiten